Informacje prawne

Regulamin serwisu internetowego xsystem.pl

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Administrator – XSystem S.A., ul. Julianowska 54b, 91-473 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Środmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389966, NIP: 7292384240, REGON: 472192293
  2. Biuletyn – wydawany w formie elektronicznej zbiór informacji, którego wydawcą jest XSystem S.A., przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z usług świadczonych przez Administratora
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem xsystem.pl
  5. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin
  6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego xsystem.pl, zwanego dalej Serwisem oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu, będących osobami fizycznymi.
 2. Niniejszy Serwis, jego wizerunek graficzny oraz treści stanowią własność XSystem S.A.
 3. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu każdy podmiot z niego korzystający, zwany dalej Użytkownikiem jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformy Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
  2. Dostęp do internetu
  3. Przeglądarka musi akceptować pliki cookies.
 6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  2. Korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich
  4. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (tzw. spam).
 7. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu.
 8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu.

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Treści opublikowane w Serwisie mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. XSystem S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji powinny kontaktować się z biurem spółki pod adresem: info@xsystem.pl
 2. Zawarcie umów o świadczenie usług możliwe jest po wypełnieniu stosownych formularzy dostępnych na stronach Serwisu.
 3. W ramach Serwisu Administrator zapewnia Użytkownikom m.in.:
  1. Możliwość zadawania pytań poprzez wypełnienie formularza
  2. Możliwość zamawiania usług serwisowych poprzez wypełnienie formularza
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu przekazania przez Użytkownika w formularzach nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane i informacje przekazane przez Użytkownika nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których umieszczone są skrzynki mailowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów tychże serwisów informacji, biuletynów i innych wiadomości e-mail przesyłanych przez Administratora do Użytkowników.

IV. Polityka prywatności

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest XSystem S.A. z siedzibą przy ul. Julianowskiej 54b, 91-473 Łódź.
 2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. nr 144, poz. 1204).
 3. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. Nazwisko i imiona Użytkownika
  2. Numer NIP/Pesel
  3. Adres zamieszkania
  4. Adres do korespondencji
  5. Adres poczty elektronicznej
  6. Numer telefonu
  7. Seria i numer dowodu osobistego.
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienie usługi online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu lub zamówieniu wraz z wymaganymi dokumentami do XSystem. Przesłane dane będą przetwarzane przez XSystem w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą lub marketingiem usług oferowanych przez XSystem.
 5. Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że:
  1. Wymóg taki wynika z obowiązującego prawa, w tym w szczególności, gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości xsystem.pl XSystem S.A. 91-473 Łódź, ul. Julianowska 54b, tel.: +48 42 230 20 30
  2. Przekazanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia danych osobowych zgodnie z punktem 5b powyżej.
 7. Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Administrator zapewnia, iż wszelkie udostępnione dane osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty praz przed zniszczeniem lub ich nieuprawnioną modyfikacją poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownicy mają prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W tym celu należy skontaktować się XSystem pod adresem e-mail: info@xsystem.pl

V. Prawa autorskie

 1. W Serwisie udostępniane są materiały chronione prawem autorskim, w tym: dokumenty, znaki towarowe oraz inne treści i utwory, m.in. teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały audio i video. Przyjęty wybór i układ prezentowanych treści sam w sobie stanowi przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na użytek własny. Oznacza to w szczególności, iż wszystkie dane, treści, materiały i utwory, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takie które tej ochronie nie podlegają nie mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie przez Użytkownika utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

VI. Przerwy techniczne

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami od niego niezależnymi.
 2. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Jednakże, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego usprawnieniami technicznymi, aktualizacjami, usuwaniem błędów, pracami konserwatorskimi lub innymi pracami związanymi z utrzymaniem Serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. XSystem S.A. zastrzega sobie jednostronne prawo do zmian zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
 2. XSystem S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści i utworów udostępnianych w Serwisie.
 3. XSystem S.A. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym Serwisie. XSystem nie odpowiada również za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach, z których łącza prowadzą do niniejszego Serwisu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczącego funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres: info@xysystem.pl
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu.

Pobierz regulamin w pliku PDF.