Polityka prywatności

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest XSystem S.A. z siedzibą przy ul. Julianowskiej 54b, 91-473 Łódź.
 2. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. nr 144, poz. 1204).
 3. Administrator może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe:
  1. Nazwisko i imiona Użytkownika
  2. numer NIP/Pesel
  3. Adres zamieszkania
  4. Adres do korespondencji
  5. Adres poczty elektronicznej
  6. Numer telefonu
  7. Seria i numer dowodu osobistego
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego lub zamówienie serwisu online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu lub zamówieniu wraz z wymaganymi dokumentami do XSystem S.A. Przesłane dane będą przetwarzane przez XSystem w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą lub marketingiem usług oferowanych przez XSystem.
 5. Przesłane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Przekazanie danych innym podmiotom może nastąpić tylko w przypadku gdy:
  1. Wymóg taki wynika z obowiązującego prawa, w tym w szczególności, gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości
  2. Przekazanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
 6. Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Administrator zapewnia, iż wszelkie udostępnione dane osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty praz przed zniszczeniem lub ich nieuprawnioną modyfikacją poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownicy mają prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W tym celu należy skontaktować się XSystem pod adresem e-mail: info@xsystem.pl