Instytucje rynku kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Grupa oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, a także prowadzi sprzedaż danych rynkowych. GPW to jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Obecnie SEG skupia 265 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących blisko 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w których skład wchodzą nadzorowane podmioty. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez Komisję Nadzoru finansowego obejmie także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisję Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest największą organizacją inwestorską w Polsce, działającą już od 1999 roku. Niemal od początku działalności jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi interwencje w instytucjach rynku kapitałowego, organach władzy oraz w mediach w imieniu i w interesie inwestorów. Stowarzyszenie edukuje inwestorów, w celu podniesienia ich efektywności inwestycyjnej organizując liczne szkolenia i konferencje (m.in. cykliczne konferencje „WallStreet” – w 2011 roku odbyła się po raz 15-ty – i „Profesjonalny Inwestor”, cykl szkoleń Akademia Tworzenia Kapitału), a także kwartalnik Stowarzyszenia „Akcjonariusz”. Uczestnictwo w projektach edukacyjnych jest gwarancją zdobywania praktycznej i teoretycznej wiedzy z dziedziny rynku kapitałowego. Ponadto jest to doskonała okazja do bezpośredniej wymiany wiedzy i poglądów z innymi uczestnikami rynku. Organizowane przez SII spotkania to w wielu przypadkach największe tego typu imprezy w Polsce.