Kalendarium

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017 roku

Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku
  • Raport za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku
  • Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku
  • Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku
  • Raport za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent