Raporty

 • 31-07-2018
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.

  Syndyk masy upadłości XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości (dalej: Emitent), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM S.A. w upadłości, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54 b.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  6.Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  8.Przedstawienie:
  a)sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
  b)sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
  c)sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości i za rok obrotowy 2017,
  d)sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.
  9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
  b)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
  c)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
  d)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
  e)udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
  f)udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
  10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.210.000 akcji;
  Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.210.000 głosów.

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  04-06-2018
  Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

  XSYSTEM S.A. w upadłości (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 czerwca 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 563/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem „PLXSTEM00017” w związku z nieprzekazaniem przez Emitenta, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raportu rocznego za 2017 rok. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2018 roku.
  Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta trwać będzie do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2017, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.
  W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami Emitenta oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przez Emitenta przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonaniu obowiązków informacyjnych, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu akcjami Emitenta, informacja o dniu wznowienia obrotu akcjami zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku Giełdy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  28-05-2018
  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

  Syndyk masy upadłości XSystem S.A. w upadłości (dalej: Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok tj. podjęciu decyzji o przekazaniu ww. raportów okresowych w dniu 29 czerwca 2018 roku.

  Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, data publikacji ww. sprawozdań została ustalona na dzień 31 maja 2018 roku. Na chwilę obecną nie jest jednak możliwe przygotowanie oraz publikacja niniejszego raportu okresowego, z uwagi na konieczność potwierdzenia części danych finansowych, które dotyczą 2017 roku. Z uwagi na niewystarczającą ilość czasu na ustalenie danych dotyczących roku obrotowego 2017, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2018 roku rzetelnych danych, które odzwierciedlałyby sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  11-05-2018
  Korekta raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 08.05.2018 r.

  XSystem S.A. w upadłości informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 08.05.2018 r. w związku z pomyłką pisarską, która dotyczy błędnego wskazania 2017 roku, jako roku publikacji raportów okresowych za 2018 rok.

  Terminy przed korektą:
  Raport roczny za 2017 rok – 31 maja 2018 roku,
  Raport za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku (raport został przekazany do publicznej wiadomości),
  Raport za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2017 roku,
  Raport za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2017 roku,
  Raport za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2017 roku.

  Terminy po korekcie:
  Raport roczny za 2017 rok – 31 maja 2018 roku,
  Raport za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku (raport został przekazany do publicznej wiadomości),
  Raport za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku,
  Raport za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku,
  Raport za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  08-05-2018
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

  Syndyk masy upadłości XSystem S.A. w upadłości (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 8 maja 2018 roku określone zostały poniżej wskazane terminy, przekazywania przez Emitenta do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku.

  Raport roczny za 2017 rok – 31 maja 2018 roku,
  Raport za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku (raport został przekazany do publicznej wiadomości),
  Raport za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2017 roku,
  Raport za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2017 roku,
  Raport za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2017 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

  Działając na podstawie pkt. 16a „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect,” Emitent informuje jednocześnie o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego, określonego w § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,” zgodnie z którym Emitent obowiązany jest określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych. Emitent podał niniejsze informacje do publicznej wiadomości w dniu określenia ww. terminów, tj. w dniu zawarcia umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok, w której określony został ostateczny termin zakończenia badania ww. sprawozdań oraz termin wydania raportu z badania.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  08-05-2018
  Podpisane umowy z biegłym rewidentem

  XSystem S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 08.05.2018 r. Spółka podpisała umowę a Rafałem Durkaczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Rafał Artur Durkacz Concept Finance Audyt i Doradztwo” z siedzibą w Łodzi- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3559 (dalej: Biegły Rewident).

  Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Biegłego Rewidenta badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017
  i 2018.

  Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 4/2018, podjętej w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

  23-04-2018
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  XSystem S.A. w upadłości (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §18 pkt. 5 Statutu Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania Pana Jana Weremiuk oraz Pana Adama Szyszka na Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

  Oświadczenia i informacje o Janie Weremiuk, który został powołany na Członka Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:
  a)imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
  Jan Weremiuk, Członek Rady Nadzorczej XSystem S.A. w upadłości. Powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2018 roku, na kadencję której termin upłynie w dniu 23.04.2023 roku.

  b)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  Jan Weremiuk ukończył Technikum Budowy Maszyn, był wieloletnim pracownikiem działów technicznych oraz administracyjnych wielu firm.

  c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
  Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje ww. działalności.

  d)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
  Członek Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie pełnił ww. funkcji oraz nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

  e)informacje na temat tego czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  Członek Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek ww. organów.

  f)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  Członek Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego i nadzorczego w ww. podmiotach.

  g)informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
  Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi ww. działalności i nie jest wspólnikiem lub członkiem organu ww. podmiotów.

  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w ww. Rejestrze.

  Oświadczenia i informacje o Adamie Szyszka, który został powołany na Członka Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:
  a)imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
  Adam Szyszka, Członek Rady Nadzorczej XSystem S.A. w upadłości. Powołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2018 roku, na kadencję której termin upłynie w dniu 23.04.2023 roku.

  b)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  Adam Szyszka ukończył Szkołę Zawodową o profilu rolniczym. Od 1989 r. do 2012 r. prowadził działalność gospodarczą.

  c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
  Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje ww. działalności.

  d)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
  Członek Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie pełnił ww. funkcji oraz nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

  e)informacje na temat tego czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  Członek Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek ww. organów.

  f)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  Członek Rady Nadzorczej w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego i nadzorczego w ww. podmiotach.

  g)informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
  Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi ww. działalności i nie jest wspólnikiem lub członkiem organu ww. podmiotów.

  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w ww. Rejestrze.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  18-12-2017
  Korekta tytułu raportu EBI nr 22/2017 z dnia 18.12.2017 r.

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż w raporcie EBI nr 22/2017 z dnia 18.12.2017 r. został podany nieprawidłowy tytuł raportu. Tytuł raportu EBI nr 22/2017 powinien brzmieć: „Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu. Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.”

  Poniżej treść raportu EBI nr 22/2017 wraz z prawidłowo brzmiącym tytułem.

  „Tytuł raportu:
  Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu. Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.

  Treść raportu:
  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż do Emitenta w dniu 14 grudnia 2017 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez pana Bartłomieja Króla z dniem 14 grudnia 2017 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
  Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż do Emitenta w dniu 15 grudnia 2017 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez pana Antoniego Wiesława Twardowskiego z dniem 15 grudnia 2017 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
  Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż do Emitenta w dniu 15 grudnia 2017 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Zarządu złożona przez pana Bartosza Choińskiego z dniem 15 grudnia 2017 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
  Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż raport bieżący dotyczący rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta pana Bartłomieja Króla powinien być opublikowany niezwłocznie od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta zgodnie z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.”

  18-12-2017
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż do Emitenta w dniu 14 grudnia 2017 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez pana Bartłomiej Króla z dniem 14 grudnia 2017 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.

  Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż do Emitenta w dniu 15 grudnia 2017 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez pana Antoniego Wiesława Twardowskiego z dniem 15 grudnia 2017 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.

  Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż do Emitenta w dniu 15 grudnia 2017 roku wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Zarządu złożona przez pana Bartosza Choińskiego z dniem 15 grudnia 2017 roku. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.

  Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż raport bieżący dotyczący rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta pana Bartłomiej Króla powinien być opublikowany niezwłocznie od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta zgodnie z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  19-09-2017
  Podsumowanie subskrypcji akcji na okaziciela serii G

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii G. Poniżej Zarząd Spółki przedstawia szczegóły zakończonej emisji:

  1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i prowadzona była w dniach od 16 marca 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku;
  2) daty przydziału instrumentów finansowych: nie dotyczy, dookreślenie wysokości kapitału zakładowego nastąpiło w dniu 15 września 2017 roku;
  3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: nie mniej niż 1.200.000 i nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy;
  5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: objęto 2.051.600 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,40 zł za jedną akcję;

  6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): 1.250.000 akcji serii G zostało objętych za gotówkę, a 801.600 akcji za wkłady pieniężne w inny sposób (potrącenia wierzytelności);

  7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii G zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii G zostały objęte przez 16 podmiotów, w tym 11 osób fizycznych i 5 osób prawnych;
  8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii G zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału. W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii G zostały objęte przez 16 podmiotów, w tym 11 osób fizycznych i 5 osób prawnych;
  9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;
  10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 52.338,00 zł
  b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
  c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł
  d) promocji oferty: nie dotyczy
  Koszty emisji akcji serii G pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  07-07-2017
  Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z nieprzekazaniem niezwłocznie komunikatu o umorzeniu obligacji Emitenta

  yp raportu Raport Current
  numer 17/2017
  data dodania 2017-07-07 13:07:37
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż raport bieżący dotyczący umorzenia obligacji serii C Emitenta został opublikowany w dniu 07 lipca br., a zgodnie z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” powinien być opublikowany niezwłocznie od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta.

  Publikacja raportu bieżącego nastąpiła z opóźnieniem w związku z faktem, iż Emitent był przekonany, że komunikat EBI nr 14/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku jest jednoznaczny z informacją o umorzeniu obligacji Emitenta, ponieważ zamiana na akcje serii F dotyczyła wszystkich obligacji serii C, co oznaczało, że wszystkie obligacje serii C zostały umorzone.

  Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

  Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  07-07-2017
  Umorzenie obligacji serii C XSystem S.A.

  typ raportu Raport Current
  numer 16/2017
  data dodania 2017-07-07 13:05:31
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki XSystem S.A .z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku Zarząd podjął uchwałę nr 1 w sprawie umorzenia obligacji serii C zamiennych na akcje serii F w związku z przedterminowym wykupem na żądanie obligatariusza. Zgodnie z treścią uchwały:
  1. w związku z tym, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku pan Adrian Weremiuk dokonał zgodnie z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii C oznaczonych kodem ISIN PLXSTEM00058, zamiany 800 obligacji serii C na 878 400 akcji serii F, po cenie konwersji 0 ,91 zł każda akcja, a nieskonwertowana kwota 656 zł została mu wypłacona w gotówce, spółka dokonała przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii C na żądanie obligatariusza zgodnie z warunkami emisji.
  2. zgodnie art. 74. ust. 1. Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach z chwilą wykupu 800 obligacji serii C podlegają one umorzeniu. W związku z powyższym Spółka dokonała przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii C i Zarząd podjął uchwałę w sprawie umorzenia wszystkich obligacji serii C.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  05-07-2017
  Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 14/2017 opublikowanym w dniu 30 czerwca 2017

  Raport Bieżący nr 15/2017

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd XSystem S.A. informuje, że w treści Raportu bieżącego 14/2017 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2017r., wystąpiła omyłka pisarska polegająca na podaniu w treści komunikatu błędnej serii akcji. Prawidłowa seria akcji to F a nie jak błędnie podano G.

  Poniżej Zarząd przedstawia prawidłową treść raportu:
   Zarząd Spółki XSystem S.A .z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.06.2017 Pan Adrian Weremiuk dokonał zgodnie z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii C , zamiany 800 obligacji serii C na 878 400 akcji serii F , po cenie konwersji 0 ,91 zł każda akcja, w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

  30-06-2017
  Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

  typ raportu Raport Current
  numer 14/2017
  data dodania 2017-06-30 15:57:26
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

  Zarząd Spółki XSystem S.A .z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.06.2017 Pan Adrian Weremiuk dokonał zgodnie z warunkami emisji obligacji na okaziciela serii C , zamiany 800 obligacji serii C na 878 400 akcji serii G , po cenie konwersji 0 ,91 zł każda akcja, w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  30-06-2017
  Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję

  typ raportu Raport Current
  numer 13/2017
  data dodania 2017-06-30 15:44:58
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołał Pana Adriana Weremiuka z funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie powołała nowy Zarząd na okres 5 leniej kadencji w składzie:

  Adrian Weremiuk –Prezes Zarządu
  Bartosz Choiński – Członek Zarządu

  Oświadczenia i informację o powołanych Członkach Zarządu:

  Adrian Weremiuk

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

  Adrian Weremiuk , Prezes Zarządu XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 30 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej , na okres kadencji który upływa 30 czerwca 2022 roku.

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Mariott Corporation Hotel Frankfurt am Main Niemcy na stanowisku specjalisty. W okresie 1996-1999 był Dyrektorem Oddziału Łódzkiego w Xerox Polska Sp. z o.o. Z XSystem związany od 1999 roku, najpierw jako Wspólnik, potem Członek Zarządu, a od 2007 roku Prezes – najpierw XSystem Sp. z o.o., a po przekształceniu – S.A. Inicjator i architekt jej rozwoju w kierunku branży konsultingowo – informatycznej, odpowiedzialny za całokształt działalności spółki. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu organizacją, budowaniu jej długoterminowej komunikacji biznesowej, pozyskiwaniu i rozwijaniu współpracy z Partnerami, również z międzynarodowymi korporacjami biznesowymi. Szczególne znaczenie przedkłada na rozwój nowych technologii informatycznych, czynnie wspiera prace badawcze w departamencie Research & Development w XSystem S.A.

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

  nie dotyczy

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

  nie dotyczy

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  nie dotyczy

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

  nie dotyczy

  g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

  nie dotyczy
  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

  nie dotyczy

  Bartosz Choiński

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

  Bartosz Choiński, Członek Zarządu XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 30 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej , na okres kadencji który upływa 30 czerwca 2022 roku.

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  W XSystem od 2015 roku, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Informatyka w Zarządzaniu. W swojej karierze realizował systemy obiegu dokumentów dla czołowych polskich przedsiębiorstw (KGHM, Polpharma, PKO BP, Polskie Zakłady Lotnicze) oraz ABB, Sanofi-Aventis i wiele innych. W XSystem S.A. odpowiedzialny za wszystkie działania związane z rozwojem produktu ACCELO, prowadzenie projektów wdrożeniowych oraz wspieranie działań handlowych. Dodatkowo odpowiedzialny za monitorowanie procesów wsparcia dla wdrożonych rozwiązań oraz za kontakt z klientami w ramach tych działań. Sprawuje również funkcję Kierownika Projektu dla Rządowego Centrum Legislacji po stronie wykonawcy .

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

  nie dotyczy

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

  nie dotyczy

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  nie dotyczy

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

  nie dotyczy

  g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

  nie dotyczy
  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

  nie dotyczy

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  30-06-2017
  Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

  typ raportu Raport Current
  numer 12/2017
  data dodania 2017-06-30 15:42:05
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Renaty Kłódkowskiej na funkcję Członka Rady Nadzorczej na kadencję, której termin upływa 30 czerwca 2022 roku.

  Oświadczenia i informację o powołanym Członku Rady Nadzorczej:

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

  Renata Kłódkowska, Członek Rady Nadzorczej XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 30 czerwca 2017 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na nową kadencję.

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

  Renata Kłódkowska z wykształcenia technik technolog przemysłu drzewnego, wieloletni pracownik działów księgowości wielu firm.

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

  nie dotyczy

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

  nie dotyczy

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  nie dotyczy

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

  nie dotyczy

  g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

  nie dotyczy
  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

  nie dotyczy

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarzadu

  30-06-2017
  Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

  typ raportu Raport Current
  numer 11/2017
  data dodania 2017-06-30 15:40:41
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki XSystem S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

  Zarząd XSystem S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
  Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. nastąpiło 30 czerwca 2017 roku o godzinie 11.45

   

  W ramach ZWZ postanowiono zmienić Statut Spółki

  Dotychczasowa treść §18 Statutu Spółki:

  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

   

  Nowe brzmienie §18 Statutu Spółki

  1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  5. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  02-06-2017
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

  typ raportu Raport Current
  numer 10/2017
  data dodania 2017-06-02 14:47:02
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Grzejszczak, Anna Sejdak spółka partnerska, w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69 , 90-422 Łódź.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1- 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  31-03-2017
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  typ raportu Raport Current
  numer 7/2017
  data dodania 2017-03-31 12:54:06
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż w do Emitenta wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Krzysztofa Przybyszewskiego. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.
  Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki składają podziękowania Panu Krzysztofowi Przybyszewskiemu za dotychczasową współpracę.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  17-03-2017
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 marca 2017 r.

  typ raportu Raport Current
  numer 6/2017
  data dodania 2017-03-17 11:34:19
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki XSystem S.A. („Spółka”) z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) Spółki XSystem S.A. w dniu 16 marca 2017r.
  W ramach NWZ postanowiono zmienić treść Statutu Spółki:

  Zmiana nr 1
  Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 12 484 000 (do dwunastu milionów czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.
  e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.
  f) nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000.”
  Nowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:
  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 598 400 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 15 984 000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000;
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000;
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000;
  e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000;
  f) nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000;
  g) nie więcej niż 3 500 000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do G 3500000.”

  Zmiana nr 2
  Dotychczasowa treść §9 ust. 3 Statutu Spółki:
  „3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:
  1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.
  2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 15 lipca 2016 roku.
  3) Kapitał docelowy wynosi 540 000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);
  4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
  5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
  a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;
  b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
  7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
  d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.
  8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
  9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.( art. 444 par.6 k.s.h.).
  10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”
  Nowe brzmienie §9 ust. 3 Statutu Spółki:
  „Kapitał zakładowy może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i nast. ksh z zachowaniem poniższych postanowień:
  1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 545.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję akcji dowolnej serii i rodzaju.
  2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
  3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
  a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 ksh;
  b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w ksh z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
  4) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
  a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
  5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
  7) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.”

  Zmiana nr 3
  Dotychczasowa treść §1 Statutu Spółki:
  „Spółka działa pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna.”
  Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki:
  „Spółka działa pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej XSYSTEM SA.”

  Podczas obrad NWZ został zgłoszony sprzeciw wobec uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A. z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki. Informacje dotyczące sprzeciwu znajdują się w załączonym protokole obrad NWZ.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  01-03-2017
  Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki

  typ raportu Raport Current
  numer 5/2017
  data dodania 2017-03-01 17:46:33
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd XSystem S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 01 marca 2017 roku powziął informację, iż Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2016 roku. W ramach zmiany 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii D zostało zmienionych z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
  Zmiana w Statucie:
  Było treść § 6 ust. 1:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 12 484 000 (do dwunastu milionów czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.
  e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.
  f) nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000

  Jest treść § 6 ust. 1:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 12 484 000 (do dwunastu milionów czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.
  e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.
  f) nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  17-02-2017
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 4/2017
  Data dodania: 2017-02-17
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  13-01-2017
  Podpisane umowy z biegłym rewidentem

  typ raportu Raport Current
  numer 2/2017
  data dodania 2017-01-13 09:48:31
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Podpisane umowy z biegłym rewidentem

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, iż w dniu 11.01.2017r. Spółka podpisała umowę z Biurem Biegłych Rewidentów ”EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 64 („Biegły Rewident” ). Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

  Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 01/01/2017 podjętej w dniu 10.01.2017 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  12-01-2017
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

  typ raportu Raport Current
  numer 1/2017
  data dodania 2017-01-12 14:18:19
  spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku,
  Raport za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku,
  Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,
  Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku,
  Raport za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  13-12-2016
  Zmiana warunków emisji obligacji serii F, FA i FB w zakresie wskazania podmiotu do przechowywania dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na stronie

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Informuje że w dniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F, FA i FB w zakresie wskazania podmiotu do przechowywania do dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej Emitenta. Podstawa prawna i zakres zmian zaprezentowano poniżej:

  Na podstawie art. 7 ust 2 zgodnie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz pkt 1.11 Warunków Emisji dla obligacji serii F Emitent informuje że o dodaje pkt 1.13 do Warunków emisji o następującym brzmieniu „ 1. 13 Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach będą przechowywane w postaci drukowanej przez Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359260, z kapitałem zakładowym 10.400.000 złotych wpłaconym w całości”

  Na podstawie art. 7 ust 2 zgodnie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz pkt 1.11 Warunków Emisji dla obligacji serii FA Emitent informuje że o dodaje pkt 1.13 do Warunków emisji o następującym brzmieniu „ 1. 13 Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach będą przechowywane w postaci drukowanej przez Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359260, z kapitałem zakładowym 10.400.000 złotych wpłaconym w całości”

  Na podstawie art. 7 ust 2 zgodnie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz pkt 1.11 Warunków Emisji dla obligacji serii FB Emitent informuje że o dodaje pkt 1.13 do Warunków emisji o następującym brzmieniu „ 1. 13 Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach będą przechowywane w postaci drukowanej przez Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359260, z kapitałem zakładowym 10.400.000 złotych wpłaconym w całości”

  Podstawa prawna§ 3 ust.1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  30-09-2016
  Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii FB

  Typ raportu Raport Current
  Numer 30/2016
  Data dodania: 2016-09-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 440 obligacji serii FB. Obligacje serii FB wraz z wyemitowanymi już obligacjami serii F i FA będą przedmiotem wniosku o wprowadzenia na rynek ASO Catalyst. Wszystkie w/w serie obligacji będą równe w prawach z dniem wprowadzenia na rynek ASO Catalyst.
  Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii FB:
  1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: od dnia 12.08.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.;
  2) data przydziału instrumentów finansowych: 30.09.2016 r.;
  3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1266 obligacji na okaziciela serii FB;
  4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: stopa redukcji nie wystąpiła;
  5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 440 obligacje serii FB;
  6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych);
  6a) opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): wszystkie obligacje serii FB były objęte za gotówkę;
  7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 7 osób;
  8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 7 osób;
  9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemisja nie wystąpiła;
  10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
  a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 24.000,00 zł;
  b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – koszt nie wystąpił;
  c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 40.000,00 zł;
  d) promocja oferty – koszt nie wystąpił.
  Łączne koszty: 64.000,00 zł.

  Koszty przeprowadzenia subskrypcji obligacji serii FB zostaną ujęte w kosztach finansowych.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  29-09-2016
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 29/2016
  Data dodania: 2016-09-29
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  09-08-2016
  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji

  Typ raportu Raport Current
  Numer 27/2016
  Data dodania: 2016-08-09
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii FB o łącznej wartości nominalnej do 1 266 000,- zł poprzez emisję do 1266 obligacji serii FB. Emitent planuje ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku ASO Catalyst.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  28-07-2016
  Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Typ raportu Raport Current
  Numer 25/2016
  Data dodania: 2016-07-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. zwołane na 30 czerwca 2016 roku, wznowiło obrady 28 lipca 2016 roku.
  W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał po wznowieniu obrad.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  28-07-2016
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Typ raportu Raport Current
  Numer 26/2016
  Data dodania: 2016-07-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wznowione w dniu 28 lipca 2016, podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, 5 letnią kadencję, której termin upływa 29 czerwca 2021

  W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej XSystem S.A. wchodzą:
  Pan MIchał Damek
  Pan Krzysztof Przybyszewski

  Oświadczenia i informację o powołanych Członkach Radny Nadzorczej:
  Pan Michał Damek

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
  Michał Damek, Członek Rady Nadzorczej XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 28 lipca 2016 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję.
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Michał Damek jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty informatyczne w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od 10 lat związany z biznesem, w tym od kilku, głównie z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, kwestiach prawnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych dziewięciu spółek akcyjnych (oprócz Emitenta), z których w czterech pełni funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.
  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
  nie dotyczy
  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

  1. BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal),
  2. BVT SA z siedzibą w Tarnowie (członek Rady Nadzorczej – nadal),
  3. INBOOK SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (członek Rady Nadzorczej – nadal)
  4. LS TECH-HOMES SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal),
  5. OUTDOORZY SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal),
  6. PROPERTY LEASE FUND SA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (członek Rady Nadzorczej – nadal),
  7. ROBINSON EUROPE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal)
  8. SFERANET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal)
  9. SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (członek Rady Nadzorczej – nadal),
  10. UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie (członek Rady Nadzorczej – do dnia 30 lipca 2015 r.),
  11. LEX.EDU.PL sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Wspólnik – nadal, Prezes Zarządu – do dnia 1 kwietnia 2014 r.).

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
  nie dotyczy
  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie – w dniu 10 września 2015 Sąd Rejonowy dla Krakowa–Środmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację majątku spółki. Nastąpiło to w momencie, gdy Michał Damek nie pełnił już funkcji członka Rady Nadzorczej.
  g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
  nie dotyczy
  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  nie dotyczy

  Pan Krzysztof Przybyszewski

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
  Krzysztof Przybyszewski, Członek Rady Nadzorczej XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 28 lipca 2016 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję.
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Krzysztof Przybyszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Chemiczny). W latach 1986-1987 pracował na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Chemii. Od roku 1988 prowadzi działalność gospodarczą (w różnych formach prawnych) pod marką MEGABAJT.
  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
  Członek zarządu, v-ce prezes spółki MEGABAJT Sp. z o.o.
  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
  1. MEGABAJT Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik – nadal.
  2. TRABIS Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik – nadal.
  3. TRABIS K. Przybyszewski M. Kozłowska spółka jawna – wspólnik – działalność zakończona 07.2016.
  4. AUGERE BUSINESS ANGELS NETWORK Sp. Z o.o. spółka komandytowa – komandytariusz – nadal.
  5. NEW WORLD ART COLLECTORS Sp. Z o.o. w likwidacji – wspólnik – nadal.

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
  nie dotyczy
  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
  Likwidator spółki TRABIS K. Przybyszewski M. Kozłowska spółka jawna
  g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
  nie dotyczy
  h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
  nie dotyczy

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  13-07-2016
  Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii FA

  Typ raportu Raport Current
  Numer 24/2016
  Data dodania: 2016-07-13
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 283 obligacji serii FA. Obligacje serii FA wraz z wyemitowanymi już obligacjami serii F i planowanymi do emisji obligacjami serii FB będą przedmiotem wniosku o wprowadzenia na rynek ASO Catalyst. Wszystkie w/w serie obligacji będą równe w prawach z dniem wprowadzenia na rynek ASO Catalyst.
  Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii FA:
  1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: od dnia 30.05.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.;
  2) data przydziału instrumentów finansowych: 30.06.2016 r.;
  3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1549 obligacji na okaziciela serii FA;
  4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: stopa redukcji nie wystąpiła;
  5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 283 obligacje serii FA;
  6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych);
  6a) opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): wszystkie obligacje serii FA były objęte za gotówkę;
  7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 7 osób;
  8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 7 osób;
  9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemisja nie wystąpiła;
  10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
  a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 25.000,00 zł;
  b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – koszt nie wystąpił;
  c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił;
  d) promocja oferty – koszt nie wystąpił.
  Łączne koszty: 25.000,00 zł.

  Koszty przeprowadzenia subskrypcji obligacji serii FA zostaną ujęte w kosztach finansowych.

  Podstawa prawna:
  § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  12-07-2016
  Korekta raportu bieżącego 22/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Typ raportu Raport Current
  Numer 23/2016
  Data dodania: 2016-07-12
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. raportem bieżącym 22/2016 omyłkowo został podany skład Rady Nadzorczej powołany na nową kadencję. Zarząd XSystem S.A prostuje, iż Pan Tomasz Sobociński nie został powołany na Członka Rady Nadzorczej XSystem S.A. na nową kadencję, której termin upływa 29 czerwca 2021.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  05-07-2016
  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członków Zarządu

  Typ raportu Raport Current
  Numer 17/2012
  Data dodania: 2012-09-01
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2012 i była reprezentowana w pełnym składzie, Rada Nadzorcza jednogłośnie odwołała Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Wujka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, jak również Pana Dariusza Rosińskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza jednogłośnie oddelegowała Pana Wojciecha Byszewskiego, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – Dyrektora Operacyjnego Xsystem S.A.

  Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.

  Podstawa Prawna:
  Regulamin ASO, załącznik nr. 3, paragraf 3 pkt 11.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  30-06-2016
  Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA

  Typ raportu Raport Current
  Numer 21/2016
  Data dodania: 2016-06-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. zwołane na 30 czerwca 2016 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. nastąpi 28 lipca 2016 roku o godzinie 11.00.

  Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  30-06-2016
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Typ raportu Raport Current
  Numer 22/2016
  Data dodania: 2016-06-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, 5 letnią kadencję, której termin upływa 29 czerwca 2021 roku..

  W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej XSystem S.A. wchodzą:

  Pan Tomasz Sobociński

  Pan Antoni Twardowski

  Pan Bartłomiej Król

  Pani Aleksandra Weremiuk

  Oświadczenia i informację o powołanych Członkach Radny Nadzorczej.

  Pan Tomasz Sobociński

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

  Tomasz Sobociński, członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Informatyka) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Inwestycje Kapitałowe i Projekty Rozwojowe Firmy). Odbył także wiele szkoleń menadżerskich, biznesowych, praktyk krajowych i zagranicznych organizowanych przez Dynargie, Limes, ODiTK, IIR Ltd Londyn, Neuman Management Institute, IQPC Itd Londyn, pracując ostatnie lata w sektorze usług finansowych.
  Od wielu lat pełni funkcje managerskie w liczących się instytucjach finansowych jak BRE Bank S.A., ING Bank Śląski, Polbank EFG oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.. W latach 1996-2006 zatrudniony w BRE Bank SA, jako dyrektor linii biznesowej bankowości prywatnej odpowiadał za strategię oraz rozwój produktów bankowych i inwestycyjnych.
  W roku 2006 pracował w ING Banku Śląskim również w strukturach bankowości prywatnej. Od listopada 2006 związany z Polbank EFG, gdzie jako kierownik biura bankowości osobistej, odpowiadał za wyodrębnienie nowego segmentu Klientów premium i rozwój oferty produktów inwestycyjnych. Obecnie menadżer w bankowości prywatnej Raiffeisen Bank Polska S.A. rozwijający ofertę ubezpieczeniową i inwestycyjną.

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
  brak

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

  XSystem S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 06.2011r.

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  brak

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
  brak

  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  nie

  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  nie

  Pan Antoni Twardowski

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

  Antoni Twardowski, Członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

  Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny).

  1983-1987 Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu

  1998-2002 Radny Rady Rady Miejskiej w Poddębicach, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  1999-2001 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach

  2007-2011 Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach

  1981-1991 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Poddębicach -Kierownik fili-Zakładu Usług Mechanizacyjnych, Kierownik Zakładu Remontowo-Naprawczego.

  1992- 2002 Prywatna działalność gospodarcza.

  2002- 2007 Z-ca Burmistrza Poddębice

  Posiada Certyfikaty Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej.

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
  brak

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

  XSystem S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 06.2011r.

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  brak

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
  brak

  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  nie

  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  nie

  Pan Bartłomiej Król

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

  Bartłomiej Król, członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku

  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

  Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym). W 2012 roku ukończył studium podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Finansowa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku kariery związany z rynkiem finansowym i kapitałowym.

  Doświadczenie zawodowe:

  08.2006 – 01.2007 staż na stanowisku doradcy finansowego w Kapital Sp. z o.o.

  01.2007 – 09.2007 – doradca finansowy w Kapital Sp. z o.o.

  10.2007 – obecnie – specjalista ds. funduszy UE i rynku kapitałowego w Salwix Sp. z o.o.

  06.2011 – obecnie – członek Rady Nadzorczej XSystem S.A.

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
  brak

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
  XSystem S.A. – członek Rady Nadzorczej, od 06.2011r.

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  brak

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
  brak

  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  nie

  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  nie

  Pani Aleksandra Weremiuk

  a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

  Aleksandra Weremiuk, członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem.

  c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
  brak

  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
  XSystem S.A. – członek Rady Nadzorczej, od 06.2014r.

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  brak

  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
  brak

  g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  nie

  h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  nie

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  28-06-2016
  Otrzymanie dofinansowania na przeprowadzenie emisji obligacji

  Typ raportu Raport Current
  Numer 20/2016
  Data dodania: 2016-06-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku została przedstawiona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na niniejszej liście znalazł się projekt, na który Emitent złożył wniosek o dofinansowanie. Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia emisji obligacji przez XSystem S.A. i wprowadzenia niniejszej emisji obligacji na rynek ASO Catalyst. Całkowita wartość projektu wynosi 146.370,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania, jaka została przyznana wynosi 53.312,00 PLN.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  03-06-2016
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 19/2016
  Data dodania: 2016-06-03
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  24-05-2016
  Zmiana daty przekazania raportu okresowego – raportu rocznego za 2015 rok

  Typ raportu Raport Current
  Numer 16/2016
  Data dodania: 2016-05-24
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż ulega zmianie data przekazania (opublikowania) raportu okresowego – raportu rocznego za 2015 rok, z dotychczasowej daty przypadającej w dniu 03 czerwca 2016 roku, na nową przypadającą w dniu 27 maja 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  21-05-2016
  Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii F

  Typ raportu Raport Current
  Numer 14/2016
  Data dodania: 2016-05-21
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 451 obligacji serii F. Przedmiotem emisji było do 2.000 (dwóch tysięcy) obligacji na okaziciela serii F, trzyletnich, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja („Obligacje”).

  Oprocentowanie Obligacji we wszystkich okresach odsetkowych jest stałe a jego wysokość wynosi 10% w skali roku. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 31 marca 2019 r.

  Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie odsetkowym, który upłynie 30 czerwca 2016 r. zostanie dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach, których zostaną zdeponowane obligacje.

  Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji obligacji serii F:

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji:
  Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2016 roku. Zamknięcie emisji nastąpiło w dniu 10 maja 2016 roku.

  2. Data przydziału Obligacji:
  Obligacje zostały przydzielone 12 maja 2016 roku.

  3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
  Subskrypcja prywatna obejmowała do 2000 (dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

  4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

  W ramach emisji nie wystąpiła redukcja.

  5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 451 (czterysta pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

  6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

  Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynosiła 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złoty) za jedną obligację.

  7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

  Na Obligacje zapis złożyło 9 podmiotów.

  8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

  Obligacje zostały przydzielone 9 podmiotom.

  9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

  Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję obligacji serii F.

  10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

  Łączne koszty emisji obligacji serii F wyniosły 30.000,00 zł przy następującym podziale na koszty:

  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 30.000,00 zł,

  b) wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił,

  c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił zł,

  d) promocji oferty – koszt nie wystąpił,

  Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną ujęte w kosztach finansowych.

  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  21-05-2016
  Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji

  Typ raportu Raport Current
  Numer 15/2016
  Data dodania: 2016-05-21
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii FA o łącznej wartości nominalnej do 1 750 000,- zł poprzez emisję do 1750 obligacji serii FA. Zarząd informuje o że emisja trzyletnich obligacji serii FA będzie przeprowadzona w miejsce wcześniej planowanej emisji obligacji dwuletnich zamiennych serii D o której Emitent informował w raportach EBI 6/2016 z dnia 20 marca 2016 r. i EBI 8/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Zarząd informuje ze zatwierdzenie warunków emisji obligacji serii FA nastąpi po publikacji zbadanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2015.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  11-04-2016
  Prognoza finansowa XSystem S.A. na lata 2016-2018.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 12/2016
  Data dodania: 2016-04-11
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości prognozę finansową na lata 2016, 2017 i 2018. Profil działalności we wskazanych latach obrotowych będzie opierał się na sprzedaży i wdrożeniach produktów oraz usług z obecnej oferty handlowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży usług informatycznych na bazie autorskiego oprogramowania ACCELO: repozytoria cyfrowe i obieg dokumentów, jak również usług digitalizacji dokumentacji we własnym centrum skanowania w oddziale w Sieradzu.
  W bieżącej perspektywie unijnej Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na budowanie „e-administracji” w środowisku budżetowym (już rozpoczęły się pierwsze konkursy), udostępnienie i cyfryzację usług publicznych, jak również szeroko rozumianą digitalizację wszelkiego rodzaju dokumentacji archiwalnej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś II, e-administracja i otwarty rząd; regionalne programy operacyjne). Docelowo przewidziane jest także dofinansowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
  XSystem S.A. w ramach realizacji przyjętej średnioterminowej strategii rozwoju wypracowało w latach 2013-2015 własne, autorskie oprogramowanie pod nazwą ACCELO, które w ubiegłym roku zostało komercyjnie wdrożone przy realizacji znaczących projektów informatycznych w środowisku rządowym, spółce okołobudżetowej oraz środowisku czysto biznesowym.
  Wdrożenia te zostały potwierdzone prestiżowymi referencjami zarówno na oprogramowanie i repozytoria ACCELO, jak i kompleksowe usługi digitalizacji dokumentacji klientów z sektora budżetowego, finansowego i komercyjnego. W oparciu o te doświadczenia i dalszy rozwój usług na bazie własnego know-how, Spółka zamierza w aktywny sposób uczestniczyć w przetargach publicznych oraz prowadzić akwizycję własnych rozwiązań na rynku komercyjnym.
  Opisane działania, konsekwentna realizacja strategii firmy, jak również bieżąca sprzedaż pełnej oferty handlowej firmy pozwalają na przedstawienie poniższych prognoz przychodowych dla Spółki:
  – w 2016 roku: przychody na poziomie 10,0 mln zł netto i zysku w wysokości 180 tys. zł
  – w 2017 roku: przychody na poziomie 12,0 mln zł netto i zysku w wysokości 1,0 mln. zł
  – w 2018 roku: przychody na poziomie 14,2 mln zł netto i zysku w wysokości 2,0 mln. zł

  Znaczący wzrost zysku w stosunku do znacznie mniej dynamicznego wzrostu przychodów wynika z faktu, że w przychodach coraz większy udział będzie miała sprzedaż własnego oprogramowania i usług digitalizacji dokumentów, które się charakteryzują bardzo wysoką marżowością oraz faktu, że największe koszty na opracowanie własnego oprogramowania zostały poniesione w latach 2013 – 2015.
  Zarząd na bieżąco będzie monitorował realizację prognozy i przekazywał informacje o jej realizacji.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  05-04-2016
  Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C

  Typ raportu Raport Current
  Numer 11/2016
  Data dodania: 2016-04-05
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale 800 szt. obligacji serii C o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. Obligacje serii C zgodnie z uchwałą nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych C, D i E na akcje serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki są obligacjami zamiennymi na akcje serii F. Obligacje serii C zostały objęte przez 1 inwestora zewnętrznego. Emitent nie będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
  W nawiązaniu do raportu EBI nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przydzieleniem obligacji serii C w kwocie 800.000,00 zł łączna wartość emisji obligacji serii D i F nie może przekroczyć kwoty 2.200.000,00 zł.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  31-03-2016
  Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii A

  Typ raportu Raport Current
  Numer 10/2016
  Data dodania: 2016-03-31
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich 300 sztuk obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 300 tys. zł oraz wypłacił należne obligatariuszom odsetki za ostatni (siódmy) okres odsetkowy. Z uwagi na fakt, iż Obligacje serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLXSTEM00033 wykup obligacji serii A został przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami KDPW.

  Z chwilą wykupu wszystkie obligacje serii A Spółki zostały umorzone.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  25-03-2016
  Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Typ raportu Raport Current
  Numer 09/2016
  Data dodania: 2016-03-25
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 23 marca 2016 roku sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 428.400,00 zł w związku z emisją obligacji serii C, D i E zamiennych na akcje serii F Emitenta.

  Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że ujawniona w KRS wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest błędna i powinna wynosić 528.400 zł. Wartość ta nie uwzględnia kwoty 100.000,00 zł związanej z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A przyznających prawa do objęcia akcji serii E Emitenta.

  Wniosek do sądu o sprostowanie wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego został złożony w dniu 24 marca 2016 r.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  23-03-2016
  Podwyższenie kapitału zakładowego

  Typ raportu Raport Current
  Numer 07/2016
  Data dodania: 2016-03-23
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż powziął informację o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych. Kapitał zakładowy przed rejestracją wynosił 720.000,00 zł, natomiast po rejestracji wynosi 728.00,00 zł i dzieli się na:
  a) 5 000 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł;
  b) 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł;
  c) 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł;
  d) 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł;
  e) 80 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł

  Zarząd Emitenta jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie przyznane jest na czas do 15 lipca 2016 roku. Kapitał docelowy wynosi 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych 0/100).

  Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie braku publikacji w terminie raportu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  23-03-2016
  Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii F i zatwierdzeniu Warunków Emisji dla obligacji serii C, D i F

  Typ raportu Raport Current
  Numer 08/2016
  Data dodania: 2016-03-23
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 2 000 000,- zł poprzez emisję do 2000 obligacji serii F. Równocześnie Zarząd informuje o zatwierdzeniu warunków emisji dla obligacji serii C, D i F. W związku z opublikowaniem raportu EBI nr 6/2016 z dnia 20 marca 2015 r z informacją o podjęciu uchwały Zarządu o emisji do 1 000 000,- obligacji serii C i do 2 000 000,- obligacji serii D zamiennych na akacje serii F Zarząd informuje, że w zatwierdzonych warunkach emisji w dniu 22 marca 2016 r dla obligacji serii C, D i F Zarząd uchwalił, że łączna wartość nominalna obligacji serii C, D i F nie może być wyższa niż 3 000 000,- zł

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  20-03-2016
  Uchwały Zarządu o emisjach obligacji

  Typ raportu Raport Current
  Numer 06/2016
  Data dodania: 2016-03-20
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 18 marca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii F o wartości do 1 mln zł, oraz w sprawie emisji obligacji serii D zamiennych na akcje serii F o wartości do 2 mln zł.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  18-03-2016
  Wykup obligacji serii B

  Typ raportu Raport Current
  Numer 05/2016
  Data dodania: 2016-03-18
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym (18 marca 2016 r.) dokonał zgodnie z warunkami emisji wykupu 1200 obligacji serii B o emisyjnej wartości nominalnej 1000 PLN każda obligacja.

  Podstawa prawna § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  17-03-2016
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 marca 2016 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 04/2016
  Data dodania: 2016-03-17
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. („Spółka”) z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 marca 2016 r.

  W ramach NWZ postanowiono zmienić treść §6 Statutu Spółki:
  Dotychczasowa treść:
  § 6.
  1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 820 000,00 (do osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na do 8 200 000 (do ośmiu milionów dwustu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.
  e) Nie więcej niż 1 000 000 (do jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.
  2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
  3. Akcje serii A i B wydane zostały w zamian za udziały w „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
  4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
  5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
  6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
  7. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.

  Nowe brzmienie:

  §6
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 248 400 (do jednego miliona dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 12 484 000 (do dwunastu milionów czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000,
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000,
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000,
  e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000,
  f) nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000.
  2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
  3. Akcje serii A i B wydane zostały w zamian za udziały w „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
  4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 528 400 złotych (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na:
  – nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
  – nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
  5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom obligacji zamiennych serii C, D i E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r.
  6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
  7. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji serii F według zasad określonych w warunkach emisji obligacji.
  8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.
  9. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 marca 2019 roku.”

  Jednocześnie informujemy, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 4 NWZ, co zostało sprostowane protokołem z dnia 17.03.2016

  Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  18-02-2016
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

  Typ raportu Raport Current
  Numer 03/2016
  Data dodania: 2016-02-18
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 marca r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  15-01-2016
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

  Typ raportu Raport Current
  Numer 01/2016
  Data dodania: 2016-01-15
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2016 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2015 rok – 03 czerwca 2016 roku,
  Raport za IV kwartał 2015 roku – 12 lutego 2016 roku,
  Raport za I kwartał 2016 roku – 13 maja 2016 roku,
  Raport za II kwartał 2016 roku – 12 sierpnia 2016 roku,
  Raport za III kwartał 2016 roku – 14 listopada 2016 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  30-11-2015
  Przedterminowa spłata części wartości nominalnej obligacji serii

  Typ raportu Raport Current
  Numer 19/2015
  Data dodania: 2015-11-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 12 listopada 2015 roku Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2015 r., dokonał przedterminowej spłaty części wartości nominalnej obligacji serii B (dalej „Obligacje”). Przedterminowa spłata części należności głównej Obligacji nastąpiła poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki. Spłata nastąpiła ze środków pozyskanych w ramach zakończenia realizacji prac przewidzianych na pierwsze pięć etapów projektu e-RPL realizowanych w ramach umowy, o której Emitent informował w raporcie EBI 4/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
  Obligatariusze otrzymali świadczenie w kwocie 660,00zł (sześćset sześćdziesiąt złotych) z każdej posiadanej Obligacji tytułem przedterminowej spłaty części wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna została obniżona z poziomu 1000 zł za 1 sztukę Obligacji do poziomu 340 zł za 1 sztukę Obligacji. Świadczenia tytułem odsetek za okres odsetkowy wraz z premią za przedterminową spłatę części wartości nominalnej zostaną wypłacone w dniu 31 grudnia 2015 roku zgodnie pkt 8 Warunków Emisji Obligacji.
  Po przeprowadzeniu w/w spłaty wartość nominalna całej emisji obligacji serii B została zmniejszona z poziomu 1200000 zł do 408000 zł.

  Podstawa prawna § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  16-11-2015
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 listopada 2015 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 18/2015
  Data dodania: 2015-11-16
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 16 listopada 2015 r.

  Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki XSystem S.A. w dniu 16 listopada 2015 r. dokonano zmian Statutu Spółki (Uchwała nr 4/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 16 listopada 2015 roku W sprawie: zmiany Statutu Spółki)
  Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A z siedzibą w Łodzi postanawia dodać do paragrafu 9 Statutu Spółki ustęp 3 o następującym brzmieniu:
  „3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:
  1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.
  2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 15 lipca 2016 roku.
  3) Kapitał docelowy wynosi 540 000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);
  4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.
  5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
  a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;
  b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
  7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
  d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.
  8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
  9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.( art. 444 par.6 k.s.h.).
  10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  13-11-2015
  Uchwała o przedterminowej spłacie części należności głównej obligacji serii B

  Typ raportu Raport Current
  Numer 17/2015
  Data dodania: 2015-11-13
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 12 listopada 2015 roku Emitent podjął decyzję o przedterminowej spłacie części należności głównej obligacji serii B (dalej „Obligacje”) poprzez częściową spłatę wartości nominalnej (obniżenie wartości nominalnej).
  Spłata części należności głównej Obligacji nastąpi ze środków pozyskanych w ramach zakończenia realizacji prac przewidzianych na pierwsze pięć etapów projektu e-RPL realizowanych w ramach umowy, o której Emitent informował w raporcie EBI 4/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
  Zawiadamia się Obligatariuszy, że nastąpi przedterminowa spłata części należności głównej Obligacji, w trybie przewidzianym Warunkach Emisji Obligacji serii B w pkt 10. Wartość nominalna zostanie obniżona z poziomu 1000 zł za 1 Obligację do poziomu 340 zł za 1 Obligację.
  Dzień przedterminowej spłaty części należności głównej Obligacji został ustalony na dzień 30 listopada 2015 r.
  Obligatariuszom przysługiwać będzie świadczenie w kwocie 660,00zł (sześćset sześćdziesiąt złotych) tytułem przedterminowej spłaty części należności głównej Obligacji z każdej posiadanej Obligacji.
  W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oznaczonych kodem ISIN PLXSTEM00041, przedterminowa spłata części należności głównej Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami KDPW. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowej spłaty części należności głównej Obligacji przez KDPW. Przedterminowa spłata części należności głównej Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.
  Dniem, na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby Obligacji będących przedmiotem przedterminowej spłaty części należności głównej przysługujących danemu obligatariuszowi, będzie 20 listopada 2015 r. tj. szósty dzień roboczy przed dniem przedterminowej spłaty części należności głównej Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.
  Świadczenia tytułem odsetek za okres odsetkowy wraz z premią za przedterminową spłatę części wartości nominalnej zostaną wypłacone w dniu 31 grudnia 2015 roku zgodnie pkt 8 Warunków Emisji Obligacji.
  Po przeprowadzeniu częściowej spłaty wartości nominalnej, wartość nominalna całej emisji obligacji serii B zmniejszy się z 1 200 000 zł do 408 000 zł.

  Podstawa prawna § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  28-10-2015
  Zakończenie realizacji pięciu etapów istotnej umowy

  Typ raportu Raport Current
  Numer 15/2015
  Data dodania: 2015-10-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że Emitent zakończył realizację prac przewidzianych na pierwsze pięć etapów projektu e-RPL realizowanych w ramach umowy o której XSystem S.A. informował w raporcie EBI 4/2015 z dnia 18-03-2015 r. Projekt polegał na „zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu Systemu e-RPL przeznaczonego do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego, a także świadczenie usług szkolenia oraz administrowania i utrzymania Systemu e-RPL”.
  Projekt realizowany jest na zlecenie Rządowego Centrum Legislacji. Wartość brutto zakończonych i zafakturowanych części projektu (etapy I-V) wynosi 1.628.297,40 zł. co stanowi ponad 20 % kapitałów własnych i przychodów Emitenta. Powyższe zdarzenie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe IV kwartału 2015 r a nie jak Zarząd pierwotnie zakładał III kwartału.

  W kolejnych miesiącach prowadzone będą prace rozwojowe oraz utrzymaniowe systemu e-RPL. Ostateczne zakończenie projektu zaplanowane jest na 31.12.2016 r.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  20-10-2015
  Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 14/2015
  Data dodania: 2015-10-20
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie (dalej „NWZ”) opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 13/2015 z dnia 19 października 2015 roku został błędnie określony dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ jako 01 listopada 2015 r. Prawidłowym dniem rejestracji jest 31 października 2015 roku. W załączeniu prawidłowa treść ogłoszenia, formularz pełnomocnictwa oraz projekty uchwał.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  19-10-2015
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

  Typ raportu Raport Current
  Numer 13/2015
  Data dodania: 2015-10-19
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  24-06-2015
  Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 10/2015
  Data dodania: 2015-06-24
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  24-06-2015
  Zmiana w Statucie Spółki

  Typ raportu Raport Current
  Numer 11/2015
  Data dodania: 2015-06-24
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r. dokonano zmiany Statutu Spółki.
  Uchwałą nr 16/2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. nadało § 6 ust. 7 Statutu Spółki brzmienie o następującej treści:
  „7. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  28-05-2015
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 09/2015
  Data dodania: 2015-05-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  22-05-2015
  Podpisanie listu intencyjnego z TARR Centrum Innowacyjności Sp. z. o.o.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 07/2015
  Data dodania: 2015-05-22
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”) informuje o podpisaniu listu intencyjnego z TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o., właścicielem Centrum Przetwarzania Danych pod nazwą EXEA ( www.exea.pl). Celem jest nawiązanie ścisłej współpracy i wspólnego świadczenia usług w obszarze budowy repozytoriów i obiegów dokumentów dla klientów publicznych i biznesowych na bazie oprogramowania ACCELO będącego własnością intelektualną XSystem i infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych EXEA. Współpraca zakłada również obustronną promocję usług świadczonych przez Emitenta i TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o.

  Dzięki nawiązaniu współpracy potencjalni nabywcy usług na bazie oprogramowania ACCELO będą mogli za darmo przez okres do 3 miesiący z niego skorzystać w ramach Centrum Przetwarzania Danych EXEA. Emitent również nie będzie ponosił w tym okresie kosztów z tym związanych. Obie strony zamierzają uruchomić swoje wspólne przedsięwzięcie i upublicznić je w formie działającego rozwiązania w III kwartale 2015 roku. Emitent o podpisaniu umowy i wprowadzeniu usługi na rynek poinformuje stosownymi raportami bieżącymi EBI.

  Exea to Centrum Przetwarzania Danych działające w oparciu o certyfikowany projekt wykonawczy (certyfikat Uptime Insitute Tier III of Design Documents), którego architektura jest potwierdzona przez certyfikat Uptime Institute. Spełnia wymogi stawiane przez GIODO i Komisję Nadzoru Finansowego w ramach Rekomendacji D. Ponadto Centrum Przetwarzania Danych EXEA jest zgodna z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (potwierdzone przez audyt Germanischer Lloyd). EXEA oferuje rozwiązania chmury prywatnej i wirtualnego centrum przetwarzania danych w oparciu o renomowaną platformę VMware vCloud Director. Zapewnia niezbędną moc obliczeniową, obszerne przestrzenie dyskowe i zawsze aktualne oprogramowanie. Działa zgodnie z procedurami bezpieczeństwa potwierdzonymi przez certyfikat ISO 27001:2013. Oferuje kompleksowy wachlarz usług , od kolokacji do przetwarzania danych w chmurze (tzw. Cloud Computing – IaaS, PaaS, i SaaS).

  ACCELO to system do zarządzania obiegiem dokumentów klasy Enterprise Content Management (ECM). ACCELO pozwala dowolnej organizacji na archiwizowanie, zarządzanie, przetwarzanie i dystrybuowanie informacji, zapewnia zaawansowane możliwości zarządzania informacją i procesami biznesowymi. Oprogramowanie bazuje na technologii www, jest dostępne przez przeglądarkę internetową, jest przygotowane do pracy w „chmurze”.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  11-04-2015
  Przedterminowe zamknięcie prywatnej subskrypcji obligacji serii B

  Typ raportu Raport Current
  Numer 05/2015
  Data dodania: 2015-04-11
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 09 kwietnia 2015 roku została przedterminowo zamknięta prywatna subskrypcja obligacji serii B i Zarząd w dniu 10 kwietnia dokonał ich przydziału. O planowanej emisji obligacji serii B Emitent informował raportem EBI nr. 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Zapisy złożone w dniu 09 kwietnia 2015 r. podlegały średniej redukcji 50%. Przedterminowe zamkniecie prywatnej emisji obligacji serii B zostało dokonane zgodnie z warunkami emisji w dniu, w którym zapisy przekroczyły wartość całej emisji, która wynosiła 1,2 mln zł. W wyniku emisji Spółka pozyskała 1 200 000,00 zł na finansowanie podpisanych kontraktów. Wykup obligacji nastąpi 18 marca 2016 r. lub w dowolnym terminie po dniu 31 lipca 2015 r. Emitent może również po dniu 31.07.2015 dokonywać obniżenia wartości nominalnej obligacji poprzez częściową jej spłatę. O przedterminowym wykupie lub obniżeniu wartości nominalnej obligacji Spółka będzie informować w raportach EBI. Obligacje nie będą notowane na Catalyst.

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  18-03-2015
  Podpisanie istotnej umowy

  Typ raportu Raport Current
  Numer 04/2015
  Data dodania: 2015-03-18
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje o podpisaniu istotnej umowy z Rządowym Centrum Legislacji w dniu 18 marca 2015 roku na realizację dzieła polegającego na: zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu Systemu e-RPL przeznaczonego do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego, a także świadczenie usług szkolenia oraz administrowania i utrzymania Systemu e-RP. Realizację umowy przeprowadzi konsorcjum XSystem S.A. (lider konsorcjum) z firmą TARR Centrum Innowacyjności. Powyższa umowa jest kontynuacją współpracy Emitenta prowadzonej z Rządowym Centrum Legislacji. Wartość zlecenia wynosi 1 461 680,00 zł netto a jego realizacja potrwa do końca 2016 roku. Wypłata ponad 90% wynagrodzenia z kontraktu powinna nastąpić do końca III kwartału 2015 roku.

  Powyższa umowa jest istotne dla Emitenta, ponieważ jej wartość przekracza 30% kapitałów własnych Emitenta.

  Emitent w ramach zlecenia będzie zajmował się całą warstwą informatyczną, czyli zaprojektowaniem i wdrożeniem Elektronicznego Rządowego Procesu Legislacyjnego, natomiast na infrastrukturze Cloud Computing będącej własnością firmy TARR Centrum Innowacyjności zostanie zainstalowana i utrzymywana aplikacja przygotowana przez Emitenta. Aplikacja ta opracowana zostanie na podstawie aplikacji ACCELO.

  Powyższa umowa jest jednocześnie kolejnym zleceniem w ramach którego wdrożona zostanie aplikacja ACCELO, przygotowana w ramach zakończonego w listopadzie 2014 projektu unijnego, którego celem było stworzenie aplikacji DMS (Document Management System) – oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie. O poprzednim znaczącym zamówieniu realizowanym w oparciu aplikacja ACCELO Emitent informował w raporcie okresowym za IV kwartał 2014 roku (raport EBI nr 2/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku). Wartość poprzedniego zamówienia wynosi 477 626,67 zł netto a jego realizacja potrwa do 30 listopada 2015 roku.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  12-03-2015
  Uchwała Zarządu o emisji obligacji

  Typ raportu Raport Current
  Numer 03/2015
  Data dodania: 2015-03-12
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 11 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji rocznych w trybie subskrypcji niepublicznej o wartości nominalnej wynoszącej maksymalnie 1 200 000 zł. Środki finansowe pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na realizację podpisanych kontraktów oraz kontraktów, które zostaną podpisane w ciągu najbliższych dni.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  09-01-2015
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015

  Typ raportu Raport Current
  Numer 01/2015
  Data dodania: 2015-01-09
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2015 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2014 rok – 28 maja 2015 roku,
  Raport za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015 roku,
  Raport za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015 roku,
  Raport za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 roku,
  Raport za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  26-11-2014
  Odmowa wpisu nowego członka Rady Nadzorczej

  Typ raportu Raport Current
  Numer 12/2014
  Data dodania: 2014-11-26
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , oddalone zostało żądanie Spółki dotyczące wpisu danych nowego członka Rady Nadzorczej p. Marka Murawskiego.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  25-11-2014
  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Typ raportu Raport Current
  Numer 11/2014
  Data dodania: 2014-11-25
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 roku do Emitenta wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Adama Sokołowskiego. Rezygnacja została złożona z dniem 19 listopada 2014 roku.
  Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki składają podziękowania Panu Adamowi Sokołowskiemu za dotychczasową współpracę.
  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  26-06-2014
  Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 08/2014
  Data dodania: 2014-06-26
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

  Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uchwałą nr 16/2014 oraz 17/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało do niej Pana Marka Murawskiego jako Członka Rady Nadzorczej oraz Panią Aleksandrę Weremiuk jako Członka Rady Nadzorczej
  Pan Marek Murawski –Członek Rady Nadzorczej Emitenta

  Pan Marek Murawski jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Katedrze Zarządzania Finansami. Obecnie jest odpowiedzialny za pion handlu i marketingu w firmie CUSTOMERITUM – jednego z liderów branży logistyki w obszarach przygotowania i dystrybucji dokumentów, „co-packingu” oraz kompleksowego outsourcingu w zakresie obsługi korespondencji i wydawnictw medialnych. Ekspert z dziedziny usług kurierskich i rynku pocztowego, w których pełnił funkcje zarządcze oaz zajmował stanowiska kadry kierowniczej (także twórca autorskich projektów logistycznych). Praktyk w zakresie nawiązywania i budowania długotrwałych relacji biznesowych w obszarze B2B i B2C.

  Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Marka Murawskiego:
   nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
   w okresie ostatnich 3 lat nie był i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego z udziałem powyżej 20% w prawie głosów,
   nigdy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ioszustwa, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   nigdy nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
   nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
   nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
   nie posiada powyżej 5% głosów w WZ spółki XSystem S.A. ani nie jest osobą powiązaną z aktualnymi członkami organu zarządzającego lub nadzorczego spółkę Xsystem S.A.

  Pani Aleksandra Weremiuk –Członek Rady Nadzorczej Emitenta

  Pani Aleksandra Weremiuk jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, oraz podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim, oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie, oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem.

  Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Aleksandrę Weremiuk:
   nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
   w okresie ostatnich 3 lat nie była i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego z udziałem powyżej 20% w prawie głosów,
   nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa i oszustwa, oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   nigdy nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
   nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
   nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
   nie posiada powyżej 5% głosów w WZ spółki XSystem S.A. i jest osobą powiązaną ( związek małżeński) z aktualnym Prezesem Zarządu spółki Xsystem S.A.

  Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 oraz § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  30-05-2014
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 07/2014
  Data dodania: 2014-05-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  06-05-2014
  Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

  Typ raportu Raport Current
  Numer 04/2014
  Data dodania: 2014-05-06
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż do Emitenta wpłynęła rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożona przez Pana Wojciecha Byszewskiego. Jako powody rezygnacji podano powody osobiste.

  Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki składają serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Byszewskiemu za dotychczasową współpracę.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Bednarek – Prokurent

  04-02-2014
  Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2014

  Typ raportu Raport Current
  Numer 02/2014
  Data dodania: 2014-02-04
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  W związku z podaniem błędnej daty publikacji raportu rocznego Zarząd XSystem S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014, z poprawionym terminem raportu rocznego za rok 2013.

  „Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2014 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2013 rok – 30 maja 2014 roku (piątek),
  Raport za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 roku (piątek),
  Raport za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku (czwartek),
  Raport za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku (czwartek),
  Raport za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku (piątek).

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.”

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. i 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  31-01-2014
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

  Typ raportu Raport Current
  Numer 01/2014
  Data dodania: 2014-01-31
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2014 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2013 rok – 20 czerwca 2014 roku (piątek),
  Raport za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 roku (piątek),
  Raport za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku (czwartek),
  Raport za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku (czwartek),
  Raport za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku (piątek).

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  17-12-2013
  Zatwierdzenie przez Radę nadzorczą Regulaminu dla Programu Motywacyjnego na Lata 2014 – 2016.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 19/2013
  Data dodania: 2013-12-17
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. Informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej został zatwierdzony Regulamin programu motywacyjnego na lata 2014-2016 i zasad wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A, które uprawniać będą do objęcia akcji serii E. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, rozwój i wypracowywanie pozycji rynkowej.

  Efekty wprowadzonego programu motywacyjnego będą się przekładać bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

  Wprowadzenie pracowników (wyższej kadry nadzorującej i zarządzającej oraz kluczowej kadry Spółki), do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką.

  Rada Nadzorcza ustaliła, że przydział Warrantów Subskrypcyjnych serii A zgodnie z uchwalonym Regulaminem będzie uzależniony od osiągania przez spółkę wyników finansowych na odpowiednio wysokim poziomie w każdym roku realizacji programu.

  Zarząd Spółki będzie do końca pierwszego kwartału w latach 2014-2016 uchwalał dwa poziomy wskaźnika EBIDA (EBIDTA 1 – minimalny, i EBIDTA 2 – optymalny) , których osiągniecie będzie warunkowało przyznanie prawa do objęcia przez uprawnione osoby Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

  Jeżeli po zakończeniu każdego roku obrotowego i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za ten rok wyznaczony poziom EBITDA 1 nie zostanie, osiągnięty pracownikom nie będzie przysługiwało prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A za dany rok obrotowy.

  W przypadku osiągniecia poziomu EBITDA na poziomie powyżej wyznaczonego EBITDA 1 ale poniżej EBITDA 2, pracownikom będzie przysługiwało prawo do objęcia tylko części Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

  Przekroczenie wyznaczonego na dany rok wskaźnika EBITDA 2 będzie uprawniało do objęcia wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych serii A za dany rok obrotowy.

  Warranty Subskrypcyjne serii A będą wydawane pracownikom nieodpłatnie po osiągnieciu przez spółkę odpowiednich wyników finansowych i będą uprawniały do zakupu akcji serii E w cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 (dziesięć groszy) za każdą akcję.

  Z programu motywacyjnego został Wyłączony Prezes Zarządu Adrian Weremiuk, który jest głównym akcjonariuszem spółki i posiada pakiet kontrolny akcji.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  12-12-2013
  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Typ raportu Raport Current
  Numer 18/2013
  Data dodania: 2013-12-12
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 11 grudnia 2013 roku do Emitenta wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Jacka Kaczmarskiego. Rezygnacja została złożona z dniem 11 grudnia 2013 roku. Jako powody rezygnacji podano powody osobiste.
  Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki składają podziękowania Panu Jackowi Kaczmarskiemu za dotychczasową współpracę.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  11-12-2013
  Wprowadzenie akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

  Typ raportu Raport Current
  Numer 17/2013
  Data dodania: 2013-12-11
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął uchwałę nr 1429/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki XSYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  Emitent złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B na 18 grudnia 2013 r. (środa).

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  06-12-2013
  Korekta zmian w statucie XSystem S.A, opublikowanych w raporcie EBI 14/2013

  Typ raportu Raport Current
  Numer 16/2013
  Data dodania: 2013-12-06
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z wykryciem pomyłki pisarskiej, która wkradła się do protokołu z uchwał NWZ z dnia 15 października 2013 r i opublikowanych zmian Statutu XSystem S.A. raportem EBI 14/2013 z dnia 16 października 2013 podaje prawidłowe brzemienni zmian w statucie złożone do rejestracji w sądzie.

  § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 820 000,00 (do osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na do 8 200 000 (do ośmiu milionów dwustu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.
  e) do 1 000 000 (do jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.”

  Do § 6 Statutu Spółki dodano ust. 4 – 7 w następującym brzmieniu:
  „4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
  5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
  6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
  7. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.”

  Pomyłka pisarska polegała na błędnym określeniu akcji serii D akcjami na okaziciela a nie jak poprawnie powinno brzmieć akcjami imiennymi

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  16-10-2013
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 15 października 2013 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 14/2013
  Data dodania: 2013-10-16
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 15 października 2013 r.

  Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 15 października 2013 r. dokonano zmian Statutu Spółki (Uchwała nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 15 października 2013 roku W sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.).

  § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 820 000,00 (do osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na do 8 200 000 (do ośmiu milionów dwustu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
  a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
  b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000.
  c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000.
  d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000.
  e) do 1 000 000 (do jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000.”

  Do § 6 Statutu Spółki dodano ust. 4 – 7 w następującym brzmieniu:
  „4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
  5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
  6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.
  7. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.”

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 oraz pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  16-09-2013
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 13/2013
  Data dodania: 2013-09-16
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie Art. 402¹§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 października 2013 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  14-08-2013
  Odwołanie prognozy wyników finansowych na rok 2013

  Typ raportu Raport Current
  Numer 11/2013
  Data dodania: 2013-08-14
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w związku z nie osiągnięciem w II kwartale wcześniej zakładanych wyników finansowych oraz rozpoczętą realizacją dwóch projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE, które będą miały istotny wpływ na poziom kosztów ponoszonych w 2013 r., Zarząd Spółki nie jest w stanie wiarygodnie przewidzieć wyniku finansowego jaki spółka osiągnie na koniec roku obrotowego 2013. W związku z powyższym Emitent w całości odwołuje prognozy finansowe Spółki na rok 2013, opublikowane raport EBI nr 18/2012 z dnia 14 listopada 2012.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  28-06-2013
  Treść uchwał podjetych przez WZ XSystem S.A. w dniu 27 czerwca 2013

  Typ raportu Raport Current
  Numer 10/2013
  Data dodania: 2013-06-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  31-05-2013
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 09/2013
  Data dodania: 2013-05-31
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  27-04-2013
  Podpisanie umowy o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

  Typ raportu Raport Current
  Numer 06/2013
  Data dodania: 2013-04-27
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na realizację projektu dotyczącego budowy Działu Badawczo-Rozwojowego, sfinansowania kosztów jego działalności związanych z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i ich wdrożenia do produkcji. Dotacja została przyznana w ramach Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Przewidywana całkowita wartość projektu netto wynosi 1 986 300,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 390 211,37 zł, co stanowi 69,99% sumy wydatków kwalifikowanych.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  12-04-2013
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 12 kwietnia 2013 r. – Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej XSystem SA

  Typ raportu Raport Current
  Numer 05/2013
  Data dodania: 2013-04-12
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 12 kwietnia 2013 r.

  Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uchwałą nr 4/2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało do niej Pana Adama Sokołowskiego.

  Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  11-03-2013
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał

  Typ raportu Raport Current
  Numer 04/2013
  Data dodania: 2013-03-11
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4021, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2013 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialna Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  14-02-2013
  Przyznanie dofinansowania z UE na projekt badawczo-rozwojowy i wdrożenie jego rezultatów

  Typ raportu Raport Current
  Numer 03/2013
  Data dodania: 2013-02-14
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Spółce zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego budowy Działu Badawczo-Rozwojowego, sfinansowania kosztów jego działalności związanych z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań i ich wdrożenia do produkcji. Dotacja została przyznana w ramach Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Spółka otrzymała zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie.

  Przewidywana całkowita wartość projektu netto wynosi 1 986 300,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 390 211,37 zł, co stanowi 69,99% sumy wydatków kwalifikowanych.
  Informacja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie zostanie przekazana w odrębnym raporcie EBI.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  31-01-2013
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

  Typ raportu Raport Current
  Numer 01/2013
  Data dodania: 2013-01-31
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2013 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2012 rok – 31 maja 2013 roku (piątek),
  Raport za IV kwartał 2012 roku – 14 lutego 2013 roku (czwartek),
  Raport za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 roku (środa),
  Raport za II kwartał 2013 roku – 14 sierpnia 2013 roku (środa),
  Raport za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku (czwartek).

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  30-11-2012
  Rezygnacja Członka Rady nadzorczej i powołanie Członka Zarządu

  Typ raportu Raport Current
  Numer 20/2012
  Data dodania: 2012-11-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany tymczasowo do Zarządu Emitenta Pan Wojciech Byszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka w Radzie Nadzorczej.

  Równocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 r. podjęła decyzję o powołaniu Pana Wojciecha Byszewskiego z dniem 29 listopada 2012 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

  Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej zostanie dokonane zgodnie z przepisami zawartymi KSH.

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  14-11-2012
  Korekta Prognozy Finansowej XSystem S.A. na rok 2012

  Typ raportu Raport Current
  Numer 18/2012
  Data dodania: 2012-11-14
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z niezrealizowaniem zakładanego wzrostu przychodów w III kwartale 2012 roku oraz brakiem możliwości realizacji wcześniej założonych prognoz przychodów na IV kwartał 2012 roku dokonuje korekty prognoz przychodów i wyniku finansowego na rok 2012 opublikowanych raportem Ebi nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012.

  Opublikowane w raporcie Ebi nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku prognozy zakładały osiagnięcie w 2012 roku:

  – przychodów netto – 9,0 mln
  – zysku netto – 0,85 mln

  Po dokonaniu korekty Spółka prognozuje, że w roku 2012 osiągnie:

  – przychody netto – 7,5 mln
  – zysku netto – 0,1 mln

  Korekta prognoz na rok 2012 jest wynikiem nieosiągnięcia w III kwartale 2012 roku zakładanego wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów oraz świadczonych usług, oraz braku możliwości osiągnięcia założonych wcześniej przychodów w IV kwartale 2012 roku. Publikowane prognozy raportem Ebi nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 zostały opracowane w oparciu strategię rozwoju i założenia przedstawione przez Dyrektora Handlowego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Rozwoju, będącego drugim Wiceprezesem Zarządu.. Ze względu na fakt, że osoby te nie podjęły adekwatnych do możliwości Spółki działań zmierzających do pozyskania nowych Klientów na rozwiązania i produkty Spółki, jak również ze względu na brak realizacji opracowanej wcześniej strategii rozwoju, osiągnięcie załozonych na III i IV kwartał 2012 roku przychodów stało się niemożliwe. Równocześnie w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Spółce w celu świadczenia nowo wdrożonych usług, jak również przejęcia w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej Synetrix Jakub Michalak w lutym 2012, zatrudnienie w Spółce rok do roku wzrosło z 14 do 24 osób (wpłynęło to na znaczący wzrost stałych kosztów Spółki, niezbędny w celu świadczenia nowych usług w rosnącym portfolio Spółki). W wyniku znaczącego wzrostu kosztów, oraz braku aktywności osób odpowiedzialnych za pozyskanie nowych Klientów i sprzedaż nowych usług, niemożliwe jest osiągnięcie zakładanego wcześniej wyniku finansowego.

  W związku z przeprowadzoną przez Członków Rady Nadzorczej oceną realizacji przyjętej dla Spółki strategii rozwoju i stwierdzeniem braku jej realizacji w I półroczu 2012 roku, oraz negatywną oceną możliwości dalszej jej realizacji przez osoby odpowiedzialne za jej wykonanie, na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2012 roku podjęli decyzję o odwołaniu 2 wiceprezesów Spółki, którzy nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań kompetencyjnych.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Prezesa Zarządu do zintensyfikowania działań zmierzających do zatrudnienia w Spółce nowego Dyrektora Handlowego, który będzie wyróżniał się odpowiednimi kompetencjami i wiedzą w zakresie pozyskiwania nowych Klientów na usługi wdrożone na początku 2012 roku, jak również przyczyni się do znacznego wzrostu sprzedaży wczesniej oferowanych towarów i usług.
  Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować jednego z członków Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Byszewskiego, do tymczasowej pracy w Zarządzie Spółki w celu nadzorowania, jak również wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki.

  W dniu 1 października 2012 roku Spółka zatrudniła na stanowisku Dyrektora Handlowego Panią Ewę Masiarz, która do tej pory była Dyrektorem Oddziału Konica Minolta oddział w Łodzi, lidera w sprzedaży rozwiązań na rynku druku biurowego i druku cyfrowego w sektorze poligrafii na rynku polskim. Pani Masiarz zdecydowała się dołączyć do zespołu Spółki ze względu na jej potencjał i portfolio jakie Spółka w swojej ofercie posiada.

  W związku z zatrudnieniem przez Spółkę nowego Dyrektora Handlowego posiadającego bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu nowych, instytucjonalnych Klientów w zakresie oferowanych przez Spółkę towarów i usług, i powierzenia jej przebudowy działu handlowego, oraz oddelegowania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Wojciecha Byszewskiego, posiadającego wieloletnie doświadczenie potwierdzone dużymi sukcesami zawodowymi szczególnie w obszarze produktów i usług zbliżonych do portfolio będacego w posiadaniu Spólki, Spółka podtrzymuje opublikowane w raporcie EBI nr 7/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 prognozy finansowe na rok obrotowy 2013.

  W powyższym raporcie Spółka opublikowała następującą prognozę finansową na rok 2013:

  – przychody netto – 16,0 mln
  – zysku netto – 1,6 mln

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  05-07-2012
  Ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

  Typ raportu Raport Current
  Numer 14/2012
  Data dodania: 2012-07-05
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację że zgodnie z uchwałą uchwały nr. 13 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r. (pełen tekst uchwał Walnego Zgromadzenia został opublikowany Raportem EBI nr 12/2012 z dnia 04 lipca 2012 r.) akcjonariuszami uprawnionymi do otrzymania dywidendy w wysokości 3 grosze na akcję będą akcjonariusze posiadający akcje w dniu 16 lipca 2012 roku natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 lipca 2012 r.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  04-07-2012
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 30 czerwca 2012 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 12/2012
  Data dodania: 2012-07-04
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 30 czerwca 2012 r.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  04-07-2012
  Naruszenie przez Spółkę terminu publikacji raportu bieżącego o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 13/2012
  Data dodania: 2012-07-04
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 04 lipca 2012 roku, tj. po upływie wymaganego przez postanowienia Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO terminu (§ 6 ust. 7 tego załącznika), opublikowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2012, Informacje o treści uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2012 r. oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO raport bieżący przekazuje się w terminie w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie odbyło się w sobotę 30 czerwca 2012 r. natomiast raport zgodnie z postanowienia Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO (§ 4 ust. 2 pkt 7) tego załącznika), Spółka opublikowała dopiero 4 lipca 2012 r. Opóźnienie publikacji Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2012,wynikało z faktu otrzymania od Kancelarii Notarialnej dopiero w dniu 4 lipca 2012 r. odpisu uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. W celu uniknięcia w przyszłości sytuacji opóźnienia publikacji raportów z WZ spółka będzie starał się zwoływać walne zgromadzenia w taki sposób aby dzień walnego zgromadzenia i następujący po nim był dniami roboczymi.
  Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  04-06-2012
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał

  Typ raportu Raport Current
  Numer 11/2012
  Data dodania: 2012-06-04
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2012 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  08-05-2012
  Zmiana polityki dywidendowej XSystem S.A.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 09/2012
  Data dodania: 2012-05-08
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji co do zmiany strategii w zakresie polityki dywidendowej.

  Emitent w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym 7 września 2011 r. podał informację w rozdziale 3.5 o nie wypłacaniu dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat i przeznaczaniu zysków na dalszy rozwój spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona miała być od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.

  W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, szybszym od pierwotnie przyjętych przez Zarząd założeń, oraz wdrożeniem strategii rozbudowy Emitenta poprzez przejmowanie i wchłanianie nowych podmiotów w drodze emisji akcji aportowych, w ocenie Zarządu spółka dysponuje nadwyżkami finansowymi które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.

  Zarząd Emitenta informuje, że będzie rekomendował aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku w ten sposób aby połowa zysku osiągniętego za rok 2011 została przeznaczona na wypłatę dywidendy i skup akcji własnych. Zarząd będzie wnioskował aby dywidenda za rok obrotowy 2011 wyniosła 3 grosze na akcję. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku za rok 2011 będzie podjęta przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym rok obrotowy 2011.

  Zarząd Emitenta informuje również, że będzie starał się w kolejnych latach tak kształtować strategie rozwoju Spółki, aby 50% zysku corocznie przeznaczać do podziału dla akcjonariuszy lub skup akcji własnych.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  19-04-2012
  Prognoza finansowa XSystem S.A. na lata 2012-2013.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 07/2012
  Data dodania: 2012-04-19
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości prognozę finansową na lata 2012 i 2013. Profil działalności Spółki XSystem S.A. w 2012 roku będzie ulegał dalszej modyfikacji zgodnie z podstawowymi założeniami przyjętymi w 2011 zweryfikowanymi o osiągnięte w tym roku wyniki. W roku debiutu giełdowego firma przyjęła długookresową strategię rozwoju którą cały czas realizuje. Zarząd Spółki przewiduje, że wszystkie powyższe działania z uwzględnieniem inwestycji własnych w rozwój, akwizycji firmy Synetrix, wprowadzeniu na rynek nowej uslugi w ramach inwestycji powstałej przy wsparciu ze środków Uni Europejskiej (program 4.3) – kompleksowego rozwiązania zarządzania łańcuchami dostaw (Centrum Usług Analitycznych)wygenerują:

  – w 2012 roku: przychody na poziomie 9,0 mln zł i zysku netto w wysokości 850 tys. zł
  – w 2013 roku: przychody na poziomie 16,0 mln zł i zysku netto w wysokości 1,6 mln. zł

  Zarząd na bieżąco będzie monitorował realizację prognozy. W przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, zostanie przedstawiona korekta prognozy. Ponadto w publikowanych raportach kwartalnych Zarząd będzie odnosił się do możliwości realizacji prognozy wyników finansowych przekazanych do publicznej wiadomości.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  04-04-2012
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D

  Typ raportu Raport Current
  Numer 06/2012
  Data dodania: 2012-04-04
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2012 r. powziął informacje, że Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 300 000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH).
  Tym samym kapitał zakładowy Spółki XSystem S.A. został podwyższony z kwoty 690 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 720 000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
  W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 7 200 000(słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 5 000 000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  b) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  c) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  d) 300 000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  03-04-2012
  Wybór biegłego rewidenta

  Typ raportu Raport Current
  Numer 05/2012
  Data dodania: 2012-04-03
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż Rada Nadzorcza mocą uchwały nr 1/03/2012, działając na podstawie §20 ust.5 Statutu Spółki oraz na podstawie art.66 ust.4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego XSystem S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Podmiotem uprawnionym została wybrana Spółka EKO-BILANS Sp. z o.o. , ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 64

  Podstawa prawna:
  §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  20-02-2012
  Informacje o zakończonej subskrypcji akcji serii D

  Typ raportu Raport Current
  Numer 04/2012
  Data dodania: 2012-02-20
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości, że w miesiącach lutym 2012 r. przeprowadził prywatną subskrypcję akcji serii D.
  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji imiennych serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  07 luty 2012 r.

  2) Data przydziału akcji:
  07 luty 2012 r.

  3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
  300.000 akcji imiennych serii D.

  4) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  300.000 akcji imiennych serii D.

  5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
  1,50 zł za jedną akcję serii D.

  6) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  1 osoba fizyczna.

  7) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  1 osoba fizyczna.

  8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Nie dotyczy

  9) Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi ok. 1.514,- zł, w tym:
  a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.514,- zł (koszty aktu notarialnego NWZ z dnia 25.01.2012),
  b) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
  c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
  d) koszty promocji oferty: nie dotyczy.

  Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

  Firma Synetrix Jakub Michalak jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w zaawansowanych usługach wdrożenia systemów obiegu dokumentów opartych na aplikacji DocuShare firmy Xerox. Synetrix opracował polski interfejs do tej aplikacji i sukcesywnie go rozwija. Firma od 2005 roku wdraża systemy kancelaryjne i obiegu dokumentów oraz usługi skanowania i repozytoria elektroniczne dokumentów na rynku ogólnopolskim. Wśród dotychczasowych klientów obsługiwanych regularnie przez Synetrix można wymienić między innymi: Rządowe Centrum Legislacyjne, Wydawnictwo Agora S.A., Xerox Polska Sp. z o.o., EFL Service S.A., Dom Maklerski Trigon S.A..

  Firma Synetrix w 2011 roku wygenerowała przychody rzędu 1 mln PLN przy ponad 200 tys. PLN zysku. Umowy podpisywane przez Synetrix są umowami długookresowymi zapewniającymi stałe wpływy za wykonywane usługi.

  Specyfika działań Synetrix stanowi doskonałe uzupełnienie oferty XSystem S.A. i z tego powodu obie firmy zdecydowały o połączeniu sił pod wspólnym szyldem spółki giełdowej XSystem S.A.. Firmy współpracowały ze sobą w przeszłości. Połączenie pozwoli na rozszerzenie oferty XSystem S.A. o nowy zakres specjalistycznych usług oraz umożliwi zdobycie nowych klientów z wykorzystaniem połączonych zasobów obu firm. Spółka XSystem S.A. przejmuje obsługę dotychczasowych klientów Synetrix oraz planuje zainwestować w rozwój zespołu zajmującego się nowym zakresem usług do 0,5 mln złotych w 2012 roku. Inwestycje te będą finansowane ze środków własnych. Zakup Synetrix został sfinansowany emisją akcji imiennych nowej serii D przeznaczonych dla dotychczasowego właściciela Synetrix – Jakuba Michalaka. Wielkość nowej emisji została określona na 300000 akcji imiennych w cenie emisyjnej 1,50 zł za akcję. Zgodnie z umową objęcia akcji, obowiązuje na nie 3 letni lockup, biegnący od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Akcje do czasu wydania pozostają w depozycie XSystem S.A.

  Zarząd XSystem S.A. wstępnie planuje, że po połączeniu firm w 2012 roku przychody z nowej gałęzi działalności firmy uzupełnią wynik Spółki o 1,5-2 mln zł przychodu i 0,4-0,6 mln zł zysku .

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  30-01-2012
  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

  Typ raportu Raport Current
  Numer 02/2012
  Data dodania: 2012-01-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w 2012 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  Raport roczny za 2011 rok – 20 kwietnia 2012 roku,

  Raport za IV kwartał 2011 roku – 14 lutego 2012 roku,
  Raport za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku,
  Raport za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku,
  Raport za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  26-01-2012
  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 25 stycznia 2012 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 01/2012
  Data dodania: 2012-01-26
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 25 stycznia 2012 r.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  30-12-2011
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał

  Typ raportu Raport Current
  Numer 10/2011
  Data dodania: 2011-12-30
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd spółki Spółki XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 stycznia 2012 r. na godz. 14:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się 25 stycznia 2012 r. o godz. 14:30 w Kancelaria Notarialna Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.
  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  29-12-2011
  Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

  Typ raportu Raport Current
  Numer 09/2011
  Data dodania: 2011-12-29
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że zawarł z firmą Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. kontrakt na bazie którego wyposaży nowo wybudowany biurowiec w Łodzi ,w którym będzie miała siedzibę Centrala firmy, w urządzenia kopiująco-drukujące wraz z oprogramowaniem do kontroli kosztów druku i wielofunkcyjnymi kartami zbliżeniowymi dla pracowników centrali. Dostawa urządzeń, oprogramowania i ich instalacja opiewa na kwotę 462 547,83 zł netto. Jednocześnie strony podpisały pięcioletni kontrakt serwisowy w ramach którego XSystem będzie odpowiedzialny za utrzymanie całego środowiska druku w centrali Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.. Kontrakt podpisany przez obie strony jest szacowany na kwotę 600 000,- zł netto i będzie realizowany w latach 2012 – 2016.

  Emitent uznał powyższe umowy za istotne ze względu na fakt że łączna ich wartość w wysokości 1 062 547,83 zł przekracza 20 % kapitałów własnych i 10 % rocznych przychodów ze sprzedaży.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  28-11-2011
  Zakończenie notowań PDA serii C i wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C na dzień 30 grudnia 2011 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 08/2011
  Data dodania: 2011-11-28
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1566/2011 podjętą w dniu 27 grudnia 2011 r. postanowił określić dzień 30 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C XSystem S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  Równocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia określić dzień 29 grudnia 2011 r. jako ostatni dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 400.000 (czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki XSystem S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ” PLXSTEM00025″.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  07-11-2011
  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C

  Typ raportu Raport Current
  Numer 07/2011
  Data dodania: 2011-11-07
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 07 grudnia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 400 000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH).
  Tym samym kapitał zakładowy Spółki XSystem S.A. został podwyższony z kwoty 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 690 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 6 900 000(słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 5 000 000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  b) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  c) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  04-11-2011
  Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

  Typ raportu Raport Current
  Numer 05/2011
  Data dodania: 2011-11-04
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wujek – Wiceprezes Zarządu

  10-09-2011
  Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii C na dzień 13 września 2011 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 03/2011
  Data dodania: 2011-09-10
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1174/2011 podjętą w dniu 09 września 2011 r. postanowił określić dzień 13 września 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 400.000 (czterystu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki XSystem S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLXSTEM00025 „.
  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „XSYSTEM-PDA” i oznaczeniem „XSMA”.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  10-09-2011
  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.

  Typ raportu Raport Current
  Numer 04/2011
  Data dodania: 2011-09-10
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  – jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  06-09-2011
  Wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

  Typ raportu Raport Current
  Numer 02/2011
  Data dodania: 2011-09-06
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 06 września 2011 r. na podstawie uchwały nr 1158/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect:

  1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki XSYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  2) 400.000 (czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki XSYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii C, następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki XSystem S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

  05-09-2011
  Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Typ raportu Raport Current
  Numer 01/2011
  Data dodania: 2011-09-05
  Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   

  Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 02 września 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce XSystem S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dla rynku NewConnect. W związku z powyższym od dnia 05 września 2011 r. XSystem S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

  Podstawa prawna:
  §10 Załącznika do Uchwały 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu
  • 31-07-2018
   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał

   Syndyk masy upadłości XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości (dalej: Emitent), z uwagi na brak kompletu załączników do raportu bieżącego ESPI 5/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, dokonuje korekty raportu bieżącego poprzez ponowną publikację ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz załącznikami. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   Emitent informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM S.A. w upadłości, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54 b.

   Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Sporządzenie listy obecności.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
   6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   8. Przedstawienie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości i za rok obrotowy 2017,
   d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.
   9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
   a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
   f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
   10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

   Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.210.000 akcji;
   Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.210.000 głosów.

   31-07-2018
   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. w upadłości wraz z projektami uchwał.

   Syndyk masy upadłości XSYSTEM Spółka Akcyjna w upadłości (dalej: Emitent), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM S.A. w upadłości, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Julianowskiej 54 b.

   Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Sporządzenie listy obecności.
   4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
   6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   8. Przedstawienie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
   b) sprawozdania Zarządu XSYSTEM S.A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania finansowego spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki XSYSTEM S. A. w upadłości i za rok obrotowy 2017,
   d) sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S. A. w upadłości z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017.
   9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
   a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XSYSTEM S. A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu XSYSTEM S. A. w upadłości z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   d) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017,
   e) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
   f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
   10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

   Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 10.210.000 akcji;
   Ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.210.000 głosów.

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego raportu.

   27-06-2018
   Informacja dotycząca odpisów aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za rok 2017.

   XSYSTEM S.A. w upadłości (dalej: Spółka) informuje, że w ramach prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz w związku z ogłoszeniem upadłości Spółki, dokonana została weryfikacja wartości posiadanych aktywów. Wobec powyższego w dniu 27 czerwca 2018 roku Syndyk masy upadłości podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych na wartość posiadanych przez spółkę Emitenta aktywów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz o zawiązaniu rezerw.

   Odpisy aktualizacyjne w ramach wyceny aktywów w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego spółki XSystem S.A. w upadłości za 2017 rok wyniosą łącznie 4.536 tys. zł, w tym na:
   – Wartości niematerialne i prawne – 1.400 tys. złotych
   – Środki trwałe – 165 tys. złotych
   – Udziały w jednostkach powiązanych – 98 tys. złotych
   – Zapasy – 1.688 tys. złotych
   – Należności – 167 tys. złotych
   – Rozliczenia międzyokresowe – 1.018 tys. złotych

   Spółka utworzyła ponadto rezerwę na przewidywane koszty postępowania upadłościowego w kwocie 651 tys. zł.

   W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSystem S.A. za 2017 rok odpisy aktualizacyjne wyniosą łącznie 4.438 tys. zł, w tym na:
   – Wartości niematerialne i prawne – 1.400 tys. złotych
   – Środki trwałe – 165 tys. złotych
   – Zapasy – 1.688 tys. złotych
   – Należności – 167 tys. złotych
   – Rozliczenia międzyokresowe – 1.018 tys. złotych

   Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy również będzie zawierać utworzoną rezerwę na przewidywane koszty postępowania upadłościowego w kwocie 651 tys. zł.

   Powyższa wycena dokonana w oparciu o art. 29 Ustawy o rachunkowości w postaci odpisów aktualizujących oraz rezerw wpłynie na wysokość jednostkowych kapitałów własnych Spółki XSystem S.A. w upadłości oraz na wysokość skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Kapitałowej XSystem.

   Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego podlegają nadal badaniu przez Biegłego Rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. W przypadku ich zmiany Spółka dokona aktualizacji raportu bieżącego.

   18-05-2018
   Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości XSYSTEM S.A. w upadłości

   XSYSTEM S.A. w upadłości (dalej Emitent), informuje że w dniu 18 maja 2018 roku powziął informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Niniejsze postanowienie stało się prawomocne od dnia 8 maja 2018 roku.

   05-04-2018
   Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki Emitenta

   XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku, powziął informację, z której wynika, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał o godzinie 12:30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki Emitenta oraz ustanowił Pana Artura Jankowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1039) syndykiem masy upadłości w powyższym postępowaniu upadłościowym, które będzie prowadzone pod sygnaturą XIV GU 66/18.

   08-02-2018
   Podwyższenie Kapitału

   Zarząd XSystem S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28 grudnia 2017 r., zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, w drodze emisji akcji na okaziciela serii F oraz G.
   W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o łączną kwotę 293.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) tj. z kwoty 728.000,00 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.021.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Zmianie uległ również zapis w Statucie Emitenta.
   Poprzednia treść §6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 598 400 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 15 984 000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
   a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
   b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000;
   c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000;
   d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000;
   e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000;
   f) nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000;
   g) nie więcej niż 3 500 000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do G 3500000
   Obecna treść §6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:
   „Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 453 560 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset sześćdziesięciu) złotych i dzieli się na do 14 535 600 (czternaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
   a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
   b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000;
   c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000;
   d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000;
   e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000;
   f) nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000;
   g) 2 051 600 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do G 2051600.”
   Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.
   Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   08-02-2018
   Obwieszczenie Sądowe

   Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV W#ydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, że postanowieniem z dnia 02 02 2018 roku zostało dokonane zabezpieczenie majątku dłużnika XSystem S.A. w Łodzi przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

   Tymczasowy Nadzorca Sądowy został zobowiązany do złożenia w terminie 3 tygodni sprawozdania obejmującego w szczególności informacje dotyczące stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku.

   26-01-2018
   Oświadczenie Potencjalnego Inwestora ws. decyzji inwestycyjnej odnośnie zawartego Listu intencyjnego w dniu 27 grudnia 2017 roku.

   Zarząd Xsystem SA z siedzibą w Łodzi (dalej zwany Emitentem lub Spółką) informuje, iż Inwestor z którym doszło do zawarcia Listu Intencyjnego w dniu 27 grudnia 2017 roku, przekazał Spółce w dniu 26 stycznia 2018 swoje negatywne stanowisko co do dalszej współpracy kapitałowej i gospodarczej. Inwestor oświadczył, iż  25 stycznia 2018 roku zakończył „due diligence” przedsiębiorstwa  Xsystem SA i z racji na brak możliwości zaangażowania odpowiednich środków na przeprowadzenie skutecznej sanacji Spółki Xsystem SA odstępuje od dalszych prac nad analizą Spółki Xsystem SA oraz od kontynuacji negocjacji w zakresie zakupu znaczącego pakietu akcji od Pana Adriana Weremiuka, wiodącego akcjonariusza Spółki Xsystem SA.

   02-01-2018
   Opóźnienie w wypłacie odsetek Obligacji serii F, FA i FB

   Zarząd XSYSTEM SA z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”, informuje, że wypłata odsetek za piąty okres odsetkowy od Obligacji serii F, FA i FB przypadający na dzień 31 grudnia 2017 roku, nastąpi w innym terminie niż wskazany w Warunkach Emisji Obligacji serii F, FA i FB zarejestrowanych w KDPW pod wspólnym kodem PLXSTEM00066.

   Opóźnienie w wypłacie odsetek ma związek ze złożonym przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2017 roku w Sądzie wnioskiem o ogłoszenie upadłości XSYSTEM SA o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 05/2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku. Odsetki od Obligacji serii F, FA i FB nie zostaną wypłacone przynajmniej do czasu wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości XSYSTEM SA. Opóźnienie w wypłacie odsetek spowodowane jest ponadto trwającymi przygotowaniami w zakresie zmian właścicielskich i kadrowych w przedsiębiorstwie Emitenta z udziałem Inwestora i Akcjonariusza, Pana Arkadiusza Weremiuka w wyniku podpisania Listu Intencyjnego z potencjalnym Inwestorem, co miało miejsce w dniu 27 grudnia 2017 roku, a o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 23/2017 w dniu 27 grudnia 2017 roku. Zgodnie z przywołanym raportem z dnia 27 grudnia 2017 roku planowane jest rozpoczęcie szeroko pojętego programu sanacyjnego i wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości XSYSTEM SA. Inwestor oraz Akcjonariusz zaakceptowali w dniu 27 grudnia 2017 roku plan działań, na podstawie których może dojść do przejęcia operacyjnej oraz faktycznej kontroli nad Spółką przez Inwestora. Plan działań składa się z pięciu etapów, które mogą być realizowane łącznie lub częściowo zależnie od sytuacji, a w pierwszym etapie, zamiarem Inwestora i Spółki jest niezwłoczne zakończenie procesu badania sytuacji majątkowej, finansowej i gospodarczej Spółki („due diligence”) oraz przejęcie kontroli operacyjnej w podmiocie Emitenta przez powołanie nowych członków organów w Spółce. Powyższe działania po pozytywnym wyniku „due diligence” umożliwią wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, a następnie pozwolą podejmować dalsze działania związane z wdrożeniem niezbędnych działań restrukturyzacyjnych dla skutecznego przeprowadzenia postępowania sanacyjnego, bądź wdrożenia programu naprawczego w celu ochrony majątku Spółki, co leży w interesie kontrahentów, wierzycieli, w tym posiadaczy Obligacji serii F, FA i FB, akcjonariuszy i posiadaczy praw do akcji serii F i G XSYSTEM SA.

   27-12-2017
   Podpisanie Listu Intencyjnego z potencjalnym inwestorem

   Zarząd XSYSTEM SA z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”, informuje o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2017r. Listu Intencyjnego z potencjalnym Inwestorem celem rozpoczęcia prac dotyczących współpracy gospodarczej i kapitałowej między stronami z udziałem Akcjonariusza Pana Adriana Weremiuka. Spółka, Inwestor oraz Akcjonariusz zaakceptowali plan działań, na podstawie których może dojść do przejęcia operacyjnej oraz faktycznej kontroli nad Spółką przez Inwestora. Plan działań pomiędzy sygnatariuszami podpisanego Listu Intencyjnego składa się z pięciu etapów, które mogą być realizowane łącznie lub częściowo zależnie od sytuacji.

   W pierwszym etapie, zamiarem Inwestora i Spółki jest niezwłoczne zakończenie procesu due diligencje Spółki i przejęcie kontroli operacyjnej w podmiocie Emitenta przez powołanie prokurenta Spółki, powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z procedurą opisaną w statucie Emitenta oraz powołanie nowego składu zarządu Spółki. Powyższe działania po pozytywnym wyniku due diligencje umożliwią wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym numer 5/2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku oraz pozwolą na wprowadzenie programu naprawczego bądź postępowania sanacyjnego Spółki w celu ochrony majątku Spółki, co leży w interesie kontrahentów, wierzycieli, akcjonariuszy i posiadaczy praw do akcji serii F i G Spółki.

   W drugim etapie, zamiarem Inwestora jest przejęcie faktycznej kontroli nad przedsiębiorstwem Emitenta przez zakup znaczącego pakietu akcji Emitenta od obecnych akcjonariuszy.

   W trzecim etapie, zamiarem Inwestora jest wdrożenie niezbędnych działań restrukturyzacyjnych dla skutecznego przeprowadzenia postępowania sanacyjnego, bądź realizacji programu naprawczego w celu ochrony majątku Spółki, co leży w interesie kontrahentów, wierzycieli, akcjonariuszy i posiadaczy praw do akcji serii G Spółki.

   W czwartym etapie, zamiarem Inwestora jest kontynuacja dalszego rozwoju systemu ACCELO, który jest w posiadaniu Spółki poza jej pozostałym majątkiem i wykorzystanie w tym celu przyznanego dofinansowania z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy nr projektu RPLD.01.02.02-10-0009/17. Inwestor zamierza również pozyskać dodatkowe źródła finansowania dla Spółki w celu rozwoju działów: a) handlowego, b) badawczo-rozwojowego, c) działu produkcyjnego, uzależniając powyższe od rozpoczęcia szeroko pojętego programu sanacyjnego i wycofania wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

   W piątym etapie, zamiarem Inwestora jest zwiększenie skali sprzedaży licencji do systemu ACCELO, który jest własnością Spółki. Nowe działania sprzedażowe zostaną wprowadzone od IQ2018 roku, po ocenie sytuacji finansowej, majątkowej i gospodarczej Spółki. Początkowo sprzedaż rozwijana będzie na ternie Polski, a następnie zagranicą. Częścią etapu V. będzie systematyczna renegocjacja umów serwisowych z podmiotami, które w przeszłości dokonały zakupu systemu ACCELO do zarządzania obiegiem dokumentów, tak aby nie doszło do niekorzystnej sytuacji dla kontrahentów Spółki i dla samego Emitenta.

   W następstwie podpisania w dniu 27 grudnia 2017r Listu intencyjnego Inwestor przystąpił do przeprowadzenia badania Spółki („due diligence”). Inwestor zawarł ponadto umowę przedwstępną zakupu znaczącego pakietu akcji od obecnych akcjonariuszy. Realizacja pięcioetapowego przedsięwzięcia przedstawionego powyżej uzależniona jest w części lub w całości od wyników procesu „due diligence” i ostatecznej oceny sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki przez Inwestora i podmioty z nim powiązane. Podstawą podjętej przez Zarząd Emitenta decyzji o zawarciu niniejszego Listu Intencyjnego i w konsekwencji rozpoczęcia procesu współpracy z potencjalnym Inwestorem jest przekonanie Zarządu Spółki, Akcjonariusza i Inwestora, że po przeprowadzeniu sanacji, Spółka stanie się znaczącym podmiotem na rynku NewConnect, specjalizującym się sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań opartych na zarządzaniu elektronicznym obiegu dokumentów. Udana sanacja Emitenta może pozytywnie wpłynąć na rozwój Spółki, jej sytuację finansową, gospodarczą i majątkową oraz postrzeganie Emitenta przez rynek, co leży w interesie kontrahentów, wierzycieli, akcjonariuszy oraz 16 podmiotów prawnych, które objęły akcje nowej emisji akcji serii F i G.

   20-12-2017
   Złożenie przez Zarząd wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości XSystem S.A.

   29-11-2017
   Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymał od Prezesa Zarządu, pana Adriana Weremiuka, powiadomienie o transakcji z dnia 24 listopada 2017 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   29-11-2017
   Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – pana Adriana Weremiuka.

   02-10-2017
   Wypłata odsetek

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje terminowym o wypłaceniu odsetek za obligacje serii F, FA i FB notowanych na rynku Catalyst.
   W związku z opublikowaniem raportu ESPI nr 18/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany strategii Emitenta Zarząd spółki informuje, że przyjęcie nowej strategii przez Emitenta nie powinno mieć wpływu na zdolność Emitenta do obsługi bieżących zobowiązań.

   21-09-2017
   Zmiana Strategii Emitenta – korekta

   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, iż w raporcie ESPI nr 18/2017 z dnia 21 września 2017 roku dokonano omyłki pisarskiej w przedmiocie wskazania daty podjęcia uchwały. Uchwała została podjęta w dniu dzisiejszym, tj. 21.09.2017 r., a nie w dniu 20.09.2017 r. Poniżej przekazujemy skorygowaną treść raportu:

   „Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 21.09.2017 r. podjął decyzję w formie uchwały, o zmianie strategicznych kierunków rozwoju Spółki.
   W związku ze stałym spadkiem marż przedsiębiorstwa, w obszarze zajmującym się dostawami i serwisem sprzętu biurowego i produkcyjnego na potrzeby poligrafii, Zarząd Emitenta podjął decyzję o sukcesywnym wycofywaniu się z tej części działalności, jako mało rentownej i wymagającej znacznych środków obrotowych.
   Nowa strategia jest kontynuacją podjętej w 2012 roku, decyzji, kiedy to Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć działalność na rynek związany z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, poprzez stworzenie własnego, innowacyjnego systemu klasy ECM (Enterprise Content Management – korporacyjny system do zarządzania treścią) – o nazwie ACCELO (z łac.: acceleratio – „przyspieszanie procesów”). Decyzja ta była wynikiem zaobserwowania sukcesywnego odchodzenia przedsiębiorstw od tradycyjnego, papierowego wydruku na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów.
   Podjęta decyzja, wynika również z faktu, iż na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zaobserwowano istotne zainteresowanie produktem Spółki, które związane jest z realnym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na rozwiązania informatyczne tej klasy. Działalność związana z systemem ACCELO, jest dodatkowo znacznie bardziej rentowna, aniżeli działalność w obszarze dostaw i serwisu sprzętu biurowego i produkcyjnego na potrzeby poligrafii. Nowa strategia umożliwi skupienie aktywności Zarządu oraz zespołu na dalszym rozwoju oprogramowania, negocjacjach warunków wdrożenia, a także pozyskiwaniu kontraktów na wdrożenie systemu ACCELO.
   Należy również wskazać, iż pierwsza wersja systemu ACCELO powstała na przełomie 2014 i 2015 roku. Od tego momentu był on sukcesywnie modyfikowany i rozwijany. W międzyczasie został z sukcesem wdrożony zarówno w sektorze rządowym, okołobudżetowym, jak i prywatnym.
   Powyższa decyzja krótkoterminowo będzie miała wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży, ale również wpłynie na znaczący spadek kosztów w prowadzonej działalności. W średnioterminowej perspektywie powinna przełożyć się na znaczący wzrost marż i wyniku finansowego generowanych z działalności skupionej wokół sprzedaży i obsługi u klientów systemu ACCELO.”

   21-09-2017
   Zmiana Strategii Emitenta

   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 20.09.2017 r. podjął decyzję w formie uchwały, o zmianie strategicznych kierunków rozwoju Spółki.
   W związku ze stałym spadkiem marż przedsiębiorstwa, w obszarze zajmującym się dostawami i serwisem sprzętu biurowego i produkcyjnego na potrzeby poligrafii, Zarząd Emitenta podjął decyzję o sukcesywnym wycofywaniu się z tej części działalności, jako mało rentownej i wymagającej znacznych środków obrotowych.
   Nowa strategia jest kontynuacją podjętej w 2012 roku, decyzji, kiedy to Zarząd Spółki postanowił rozszerzyć działalność na rynek związany z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, poprzez stworzenie własnego, innowacyjnego systemu klasy ECM (Enterprise Content Management – korporacyjny system do zarządzania treścią) – o nazwie ACCELO (z łac.: acceleratio – „przyspieszanie procesów”). Decyzja ta była wynikiem zaobserwowania sukcesywnego odchodzenia przedsiębiorstw od tradycyjnego, papierowego wydruku na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów.
   Podjęta decyzja, wynika również z faktu, iż na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zaobserwowano istotne zainteresowanie produktem Spółki, które związane jest z realnym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na rozwiązania informatyczne tej klasy. Działalność związana z systemem ACCELO, jest dodatkowo znacznie bardziej rentowna, aniżeli działalność w obszarze dostaw i serwisu sprzętu biurowego i produkcyjnego na potrzeby poligrafii. Nowa strategia umożliwi skupienie aktywności Zarządu oraz zespołu na dalszym rozwoju oprogramowania, negocjacjach warunków wdrożenia, a także pozyskiwaniu kontraktów na wdrożenie systemu ACCELO.
   Należy również wskazać, iż pierwsza wersja systemu ACCELO powstała na przełomie 2014 i 2015 roku. Od tego momentu był on sukcesywnie modyfikowany i rozwijany. W międzyczasie został z sukcesem wdrożony zarówno w sektorze rządowym, okołobudżetowym, jak i prywatnym.
   Powyższa decyzja krótkoterminowo będzie miała wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży, ale również wpłynie na znaczący spadek kosztów w prowadzonej działalności. W średnioterminowej perspektywie powinna przełożyć się na znaczący wzrost marż i wyniku finansowego generowanych z działalności skupionej wokół sprzedaży i obsługi u klientów systemu ACCELO.

   19-09-2017
   Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA – podmiotu blisko związanego Członkowi Rady Nadzorczej, panu Michałowi Damkowi, powiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta.
   Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

   25-08-2017
   InformIacja o wyniku rozpatrzenia protestu

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku otrzymał od Centrum Obsługi Przedsiębiorcy informację o pozytywnym rozpatrzeniu protestu i skierowaniu do kolejnego etapu oceny wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania przez XSystem S.A. innowacyjnej technologii klasyfikowania dokumentów oraz kategoryzowania zawartych w nich informacji.

   Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27.01.2017 roku w ramach konkursu z poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 1 199 000,00 zł, a dofinansowanie 904 940,00 zł. W dniu 14.06.2017 roku Spółka otrzymała informację o odrzuceniu projektu na etapie oceny merytorycznej. Niezwłocznie został złożony protest przez Emitenta odnośnie wyników oceny merytorycznej, który został pozytywnie rozpatrzony przez instytucję zajmującą się organizacją konkursu – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

    

   17-08-2017
   Korekta raportu z dnia 17.08.2017 r Poprzedni temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie Prawidłowy temat: Złożenie wniosku na operatora w konkursie o dofinansowanie

   Treść raportu

   Poprzednia treść raportu: Temat: Złożenie wniosku o dofinansowanie Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r w godzinach wieczornych, wraz z partnerem biznesowym (dane partnera biznesowego stanowią informację poufną) złożył wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt Ten został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach w X Osi Priorytetowej, X.2 Rozwój pracowników Przedsiębiorstw, poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 400 MŚP w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z woj. łódzkiego poprzez nabycie kompetencji i wzrostu kwalifikacji 4000 (1960K i 2040M) osób pracujących w tych przedsiębiorstwach poprzez dofinansowanie usług rozwojowych w okresie od listopad 2017 do grudnia 2019 roku. Spółka, zgodnie ze swoimi kompetencjami, w przypadku podpisania umowy, w ramach złożonego projektu – będzie odpowiadała za utworzenie, wdrożenie, i utrzymanie systemu obiegu bonu elektronicznego. Zgodnie z regulaminem konkursu, szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na październik 2017 roku. Zarząd Spółki uznał fakt złożenia projektu za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja projektu może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Prawidłowa treść raportu : Temat: Złożenie wniosku na operatora w konkursie o dofinansowanie Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r w godzinach wieczornych, wraz z partnerem biznesowym (dane partnera biznesowego stanowią informację poufną) złożył wniosek na operatora w konkursie o dofinansowanie w ramach współfinansowanego ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt ten został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach w X Osi Priorytetowej, X.2 Rozwój pracowników Przedsiębiorstw, poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 400 MŚP w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z woj. łódzkiego poprzez nabycie kompetencji i wzrostu kwalifikacji 4000 (1960K i 2040M) osób pracujących w tych przedsiębiorstwach poprzez dofinansowanie usług rozwojowych w okresie od listopad 2017 do grudnia 2019 roku. Spółka, zgodnie ze swoimi kompetencjami, w przypadku podpisania umowy, w ramach złożonego projektu – będzie odpowiadała za utworzenie, wdrożenie, i utrzymanie systemu obiegu bonu elektronicznego. Zgodnie z regulaminem konkursu, szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na październik 2017 roku. Zarząd Spółki uznał fakt złożenia projektu za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja projektu może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

   Podpisy osób reprezentujących spółkę

   Prezes Zarządu Adrian Weremiuk 2017-08-17

   25-08-2017
   Informacja o wyniku rozpatrzenia protestu

   Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku otrzymał od Centrum Obsługi Przedsiębiorcy informację o pozytywnym rozpatrzeniu protestu i skierowaniu do kolejnego etapu oceny wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania przez XSystem S.A. innowacyjnej technologii klasyfikowania dokumentów oraz kategoryzowania zawartych w nich informacji.

   Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27.01.2017 roku w ramach konkursu z poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 1 199 000,00 zł, a dofinansowanie 904 940,00 zł. W dniu 14.06.2017 roku Spółka otrzymała informację o odrzuceniu projektu na etapie oceny merytorycznej. Niezwłocznie został złożony protest przez Emitenta odnośnie wyników oceny merytorycznej, który został pozytywnie rozpatrzony przez instytucję zajmującą się organizacją konkursu – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

   Podpisy osób reprezentujących spółkę

   Prezes Zarządu Adrian Weremiuk

   16-08-2017
   Złożenie wniosku o dofinansowanie

   Raport bieżący nr 13/2017

    

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r w godzinach wieczornych, wraz z partnerem biznesowym (dane partnera biznesowego stanowią informację poufną) złożył wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt Ten został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach w X Osi Priorytetowej, X.2 Rozwój pracowników Przedsiębiorstw, poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 400 MŚP w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne z woj. łódzkiego poprzez nabycie kompetencji i wzrostu kwalifikacji 4000 (1960K i 2040M) osób pracujących w tych przedsiębiorstwach poprzez dofinansowanie usług rozwojowych w okresie od listopad 2017 do grudnia 2019 roku. Spółka, zgodnie ze swoimi kompetencjami, w przypadku podpisania umowy, w ramach złożonego projektu – będzie odpowiadała za utworzenie, wdrożenie, i utrzymanie systemu obiegu bonu elektronicznego. Zgodnie z regulaminem konkursu, szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na październik 2017 roku. Zarząd Spółki uznał fakt złożenia projektu za istotną informację, ponieważ istnieją przesłanki, że realizacja projektu może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.
   Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Podpisy osób reprezentujących spółkę

   Prezes Zarządu Adrian Weremiuk 2017-08-16

   06-07-2017
   XSYSTEM SA (11/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w XSystem S.A.

   Raport bieżący z plikiem 11/2017

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 05 lipca 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – pana Adriana Weremiuka.

   05-07-2017
   Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR

   Raport bieżący z plikiem 10/2017

   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymał od Prezesa Zarządu, pana Adriana Weremiuka, powiadomienie o transakcji z dnia 03 czerwca 2017 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Zawiadomienie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

    

   16-06-2017
   Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 5% głosów w XSystem S.A.

   Raport bieżący nr 6/2017
   Podstawa prawna Podstawa prawna
   Zarząd XSystem S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez ABS Investment SA posiadania akcji XSystem S.A. powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

   Podpisy osób reprezentujących spółkę

   Adrian Weremiuk 2017-06-16

    

   06-06-2017
   Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR

   Raport bieżący nr 6 / 2017

   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymał od Prezesa Zarządu, pana Adriana Weremiuka, powiadomienie o transakcji z dnia 01 czerwca 2017 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   Podpisy osób reprezentujących spółkę

   Anna Bednarek – 2017-06-06

   02-06-2017
   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

   Raport bieżący z plikiem 5/2017

   Podstawa prawna: Inne uregulowania

   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Grzejszczak, Anna Sejdak spółka partnerska, w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69 , 90-422 Łódź.

   Osoby reprezentujące spółkę:

   • Adrian Weremiuk – Prezes Zarządu

   17-03-2017
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 16.03.2017 r.

   Raport bieżący 4/2017

   Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

   Zarząd XSystem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 marca 2017 r.:

   1. Adrian Weremiuk:

   – liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 000 000

   – liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 000 000

   – % udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,89%

   – % udział w ogólnej liczbie głosów: 81,43%

   Osoby reprezentujące Spółkę:

   • Anna Bednarek – Prokurent

   17-02-2017
   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

   Typ raportu Raport Current
   Numer 4/2017
   Data dodania: 2017-02-17
   Spółka XSystem Spółka Akcyjna

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

    Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

   W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

   Podstawa prawna:

   § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Osoby reprezentujące Spółkę:

   • Anna Bednarek – Prokurent

   10-02-2017
   Odwołanie prognozy finansowej XSystem S.A. na lata 2016-2018.

   Raport bieżący 1/2017

   Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   Zarząd Xsystem S.A. ( Spółka , Emitent ) podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych na lata 2016-2018 przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

   Decyzja o odwołaniu prognozy wyników finansowych Spółki na lata 2016-2018 jest następstwem ogólnej tendencji spadkowej w obszarze inwestycyjnym na terenie kraju w roku bieżącym, głębokiej stagnacji w sektorze publicznym (wstrzymanie postępowań przetargowych w ramach nowego rozdania funduszy unijnych), oraz nieprzewidzianych zdarzeń w otoczeniu rynkowym, które negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe Spółki.

   Duży spadek przychodów i marż w segmencie sprzedaży towarów i materiałów w branży informatycznej, w której Spółka generowała dotychczas stabilny poziom przychodowy jest odzwierciedleniem ogólnokrajowej, złej sytuacji w jakiej znalazło się większość firm branżowych (vendorzy, resellerzy, dostawcy własnych rozwiązań). Znaczące zmniejszenie przychodów Spółki w stosunku do założonych planów sprzedażowych związane jest z utrzymującym się na rynku informatycznym regresem, ograniczeniami budżetowymi i redukcją projektów inwestycyjnych po stronie klientów. Ma to zasadniczy wpływ na ilości pozyskiwanych zamówień na wysokomarżowe towary i usługi. Konkurencja cenowa i utrzymanie warunków sprzedaży wymusiły zmiany w strukturze przychodów tj. zaszła konieczność przesunięcia sprzedaży do nisko marżowej branży detalicznej.

   Kolejną niekorzystną przyczyną braku realizacji inwestycji informatycznych jest bardzo ograniczony dostęp do programów unijnych na dofinansowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, udostępnienie i cyfryzację usług publicznych, jak również szeroko rozumianą digitalizację wszelkiego rodzaju dokumentacji archiwalnej na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W sektorze publicznym w tym obszarze nastąpiła praktycznie głęboka zapaść i dopiero w drugiej połowie roku zaczęły się ukazywać projekty, w których Spółka widzi możliwości wdrożeń własnych produktów.

   XSystem S.A. w założeniach budżetowych na rok 2016. również prognozował pozyskanie dotacji z funduszy unijnych na projekty własne – rozwój funkcjonalny i komercyjny produktów autorskich oraz zakładał realizację wdrożeń nowych usług. Opóźnienia decyzyjne w tym obszarze spowodowały przesuniecie w czasie prac nad pełną komercjalizacją usług i rozpoczęciem szerokiej akwizycji przez Spółkę nowych produktów i usług informatycznych, co jest głównym celem strategii rozwoju Spółki. Wprowadzenie do sprzedaży autorskiego oprogramowania Accelo, realizacja kilku nowych wdrożeń w sektorach finansowym, komercyjnym i produkcyjnym nie pozwoliły na uzyskanie wystarczającej dynamiki wzrostu sprzedaży, Spółka nie osiągnęła jeszcze zaplanowanego poziomu przychodów z tych produktów.

   Zarząd Spółki XSystem S.A. w związku z wyżej przedstawioną sytuacją oraz niezrealizowaniem zakładanego poziomu przychodów w roku 2016, oraz uwzględniając wysokie prawdopodobieństwo braku realizacji wcześniej założonych prognoz przychodów i zyskowności Spółki, zdecydował się na odwołanie wcześniej opublikowanej prognozy na lata 2016-2018.

   Jednocześnie Zarząd informuje, iż po wnikliwej i rzetelnej analizie podejmie decyzję o przedstawieniu nowych prognoz na lata 2017-2018.

   29-09-2016
   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

   Raport bieżący nr 7/16
   Data sporządzenia: 2016-09-29

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.

   Podstawa prawna: Inne uregulowania

   Treść raportu:
   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

   28-07-2016
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. z dn. 28.07.2016 r.

   Raport RB_ASO

   Numer: 6/2016
   Data sporządzenia: 28-07-2016

   Spółka: XSYSTEM S.A.

   Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. z dn. 28.07.2016 r.

   Podstawa prawna:
   Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

   Treść raportu:
   Zarząd XSystem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2016 r.:

   1. Adrian Weremiuk:
   – liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 000 000
   – liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 000 000
   – % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
   – % udział w ogólnej liczbie głosów: 81,43%

   Podpisy osób reprezetujących spółkę:

   Anna Bednarek – Prokurent.

   04-07-2016
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 30.06.2016 r.

   Raport bieżący nr 5/2016
   Data sporządzenia: 2016-07-04

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 30.06.2016 r.

   Podstawa prawna:
   Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

   Treść raportu:
   Zarząd XSystem S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.:

   1. Adrian Weremiuk:
   – liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 000 000
   – liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 000 000
   – % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
   – % udział w ogólnej liczbie głosów: 81,43%

   03-06-2016
   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał

   Raport bieżący nr 3/2016
   Data sporządzenia: 2016-06-03

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał

   Podstawa prawna: Inne uregulowania

   Treść raportu:
   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

   W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

   17-03-2016
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 16.03.2016r.

   Raport bieżący nr 2/2016
   Data sporządzenia: 2016-03-17

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 16.03.2016r.

   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

   Treść raportu:
   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 marca 2016 r.:

   1. Adrian Weremiuk
   – liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 5 000 000
   – liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 000 000
   – % udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
   – % udział w ogólnej liczbie głosów: 81,97%

   18-02-2016
   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

   Raport bieżący nr 1/2016
   Data sporządzenia: 2016-02-18

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

   Podstawa prawna: Inne uregulowania

   Treść raportu:
   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 marca r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

   16-11-2015
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 16.11.2015r.

   Raport bieżący nr 7/2015
   Data sporządzenia: 2015-11-16

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 16.11.2015r.

   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

   Treść raportu:
   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 listopada 2015 r.:

   1. Adrian Weremiuk
   – liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 5 000 000
   – liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10 000 000
   – % udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
   – % udział w ogólnej liczbie głosów: 81,97%

   21-10-2015
   Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A.

   Raport bieżący nr 5/2015
   Data sporządzenia: 2015-10-20

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A.

   Podstawa prawna: Inne uregulowania

   Treść raportu:
   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie _dalej „NWZ”_ opublikowanym w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2015 z dnia 19 października 2015 roku został błędnie określony dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ jako 01 listopada 2015 r. Prawidłowym dniem rejestracji jest 31 października 2015 roku.

   W załączeniu prawidłowa treść ogłoszenia, formularz pełnomocnictwa oraz projekty uchwał.

   19-10-2015
   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

   Raport bieżący nr 4/2015
   Data sporządzenia: 2015-10-19

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSystem S.A. wraz z projektami uchwał

   Podstawa prawna: Inne uregulowania

   Treść raportu:
   Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33/1, 90-114 Łódź.

   24-06-2015
   Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 24.06.2015r.

   Raport bieżący nr 3/2015
   Data sporządzenia: 2015-06-24

   Skrócona nazwa emitenta: XSYSTEM S.A.

   Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XSystem S.A. z dn. 24.06.2015r.

   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

   Treść raportu:
   Zarząd XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co